93. త్రియేక దేవునికి ప్రార్ధన (సామె. 19:14)


  శ్రీ పావన త్రైకుడ తండ్రి -మంగళం యేసూ! మంగళం - ఆత్మ మంగళం= ఇప్పు-డి పెండ్లికి విజయంబు చేయుము - నీ పరిశుద్ధవరంబులతోడ జూపుము నీదుకృపనుమాకు - గా పాడుము మమ్మన్ని విధంబుల || శ్రీ పావన ||

 1. ఆదియం 1దేదేను వనమున - నాదా మొంటిరి నుటంజేసి = సాధనమైన తోడేర్పరుప- నాదాము నిద్రించునపుడు - నీ దివ్య జ్ఞానంబుతో సూ - క్షంబుగా - నద్భుతంబుగా - బహు శుద్ధంబుగ - నెముకను నాదాము ప్రక్కలోనుండి-తీసితి-స్త్రీని జేసితి జతనొ- నర్పితి-లిద్దరు = నీ దంపతులను జతగాజేసి - యీదుటకై జీవిత సముద్ర - మేదినమున సాయంబు నీవై - నీదారిని నడిపింపు చుండుము || శ్రీ పావన ||

 2. దారగ నొప్పును దకం బాశృం-గారారామార్ధంబై పార = హా! రమ్యపుష్ప ఫలంబు-లూరిరి సువాసన పరిమళింప-బారిశుద్ద్య సృష్టిలో శుభ- కార్యము-సౌందర్యము-నా-శ్చర్యము -ప్రభువు నీతిని మరియు- బారిశుద్ధ్యంబైన యలం-కారంబు ధరియింపజేయు -మీరోజున బెండ్లికి ; దంపతులౌ- వీరికి సుఖజీవన 2వనమిడుము || శ్రీ పావన ||

 3. పరిపూర్తిగబెండ్లి ననుమతిం-పరిశుద్ధంబరుప మన్నింప - స్థిరపరుపను వెళ్ళిపరదైసునందు యెహూవా-నరునెముకను స్త్రీ - గాచేసిన వి-ధంబుగా-ప్రత్యక్షంబుగ వట్టి-నీరు ద్రాక్షరసమొ-నర్పితి- తీసితి-కొరత; కృపను; జేసితి వింత,-ఈరోజునగొరతలు లేకుండ-రాకను బెండ్లిని బహు తరముగా రంజింపజేయుము; భువిని- వీరిద్దరి నభివృద్ధిగజేయుము || శ్రీ పావన ||

 4. లోకమువలెగాక-మిగుల శ్రేష్టిత-నేకడపట నవసరమున-కిడువాడా! కానాలో శ్రేష్టత శూన్యం-బౌకొద్ది ప్రయత్నంబగు బలమును-నే కొదువ పరాభవములే = కుండగ-దృప్తి-నింబగు గున్నల-పండుగ- వీనిచే కలిగించు నసాధారణ-రసంబుగా-శ్రేష్టంబుగా-సత్ఫ-లితంబుగా-మార్చితి; = నీవీకార్యములందును గావింపుము-ఈకార్యము నీవును నీ శిష్యులు లేక సదా మిక్కిలి దుఃఖకరం-బౌ కార్యంబును బోలనీయకుము || శ్రీ పావన ||

 5. 3సంబరమగు వరంబుల నుచి-తంబుగానిడునాత్మ! యదార్ధంబను గృహంబు, బావ-నంబను సామగ్రి;కనిక-రంబను నలంబు సంతో-షంబను,దీ-పంబును - 4సచ్చి-తంబను-గవా-క్షంబు దీవెనను 5గృహచ్చాయ-నంబును గుణంబను-నగ వాక్యంబను ఖ=డ్గంబు బ్రార్ధనంబను శ్వా-సంబు - 6ననురాగబను బం-ధంబు గౌరవమనెడు 7నాసనంబును దంపతులకిమ్ము || శ్రీ పావన ||


1. తోటకై       2. తోట       3.సంతోషకరమైన       4. మంచి మనసు       5. ఇంటి పైకప్పు       6. ప్రేమయును కట్టు       7. కూర్చుండు వస్తువు


Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


93. triyaeka daevuniki praardhana (saame. 19:14)


  Sree paavana traikuDa taMDri -maMgaLaM yaesoo! maMgaLaM - aatma maMgaLaM= ippu-Di peMDliki vijayaMbu chaeyumu - nee pariSuddhavaraMbulatODa joopumu needukRpanumaaku - gaa paaDumu mammanni vidhaMbula || Sree paavana ||

 1. aadiyaM 1daedaenu vanamuna - naadaa moMTiri nuTaMjaesi = saadhanamaina tODaerparupa- naadaamu nidriMchunapuDu - nee divya j~naanaMbutO soo - kshaMbugaa - nadbhutaMbugaa - bahu SuddhaMbuga - nemukanu naadaamu prakkalOnuMDi-teesiti-streeni jaesiti jatano- narpiti-liddaru = nee daMpatulanu jatagaajaesi - yeeduTakai jeevita samudra - maedinamuna saayaMbu neevai - needaarini naDipiMpu chuMDumu || Sree paavana ||

 2. daaraga noppunu dakaM baaSRM-gaaraaraamaardhaMbai paara = haa! ramyapushpa phalaMbu-looriri suvaasana parimaLiMpa-baariSuddya sRshTilO Subha- kaaryamu-sauMdaryamu-naa-Scharyamu -prabhuvu neetini mariyu- baariSuddhyaMbaina yalaM-kaaraMbu dhariyiMpajaeyu -meerOjuna beMDliki ; daMpatulau- veeriki sukhajeevana 2vanamiDumu || Sree paavana ||

 3. paripoortigabeMDli nanumatiM-pariSuddhaMbarupa manniMpa - sthiraparupanu veLLiparadaisunaMdu yehoovaa-narunemukanu stree - gaachaesina vi-dhaMbugaa-pratyakshaMbuga vaTTi-neeru draaksharasamo-narpiti- teesiti-korata; kRpanu; jaesiti viMta,-eerOjunagoratalu laekuMDa-raakanu beMDlini bahu taramugaa raMjiMpajaeyumu; bhuvini- veeriddari nabhivRddhigajaeyumu || Sree paavana ||

 4. lOkamuvalegaaka-migula SraeshTita-naekaDapaTa navasaramuna-kiDuvaaDaa! kaanaalO SraeshTata SoonyaM-baukoddi prayatnaMbagu balamunu-nae koduva paraabhavamulae = kuMDaga-dRpti-niMbagu gunnala-paMDuga- veenichae kaligiMchu nasaadhaaraNa-rasaMbugaa-SraeshTaMbugaa-satpha-litaMbugaa-maarchiti; = neeveekaaryamulaMdunu gaaviMpumu-eekaaryamu neevunu nee Sishyulu laeka sadaa mikkili du@hkhakaraM-bau kaaryaMbunu bOlaneeyakumu || Sree paavana ||

 5. 3saMbaramagu varaMbula nuchi-taMbugaaniDunaatma! yadaardhaMbanu gRhaMbu, baava-naMbanu saamagri;kanika-raMbanu nalaMbu saMtO-shaMbanu,dee-paMbunu - 4sachchi-taMbanu-gavaa-kshaMbu deevenanu 5gRhachchaaya-naMbunu guNaMbanu-naga vaakyaMbanu kha=DgaMbu braardhanaMbanu Svaa-saMbu - 6nanuraagabanu baM-dhaMbu gauravamaneDu 7naasanaMbunu daMpatulakimmu || Sree paavana ||


1. tOTakai       2. tOTa       3.saMtOshakaramaina       4. maMchi manasu       5. iMTi paikappu       6. praemayunu kaTTu       7. koorchuMDu vastuvu