45. సంఘము

రాగం: కళ్యాణి తాళం: తిశ్రగతి  షారోను మైదానముతో - సమమైన మైదానంబు = ఏ రాజ్య మందు లేదు - ఎంచిచూడగా

 1. ప్రభూయేసురూపే సంఘ - వధువు ధరియించె నామె = విభవ మేమంచు నేను-వివరింపగలను ||షారోను||

 2. స్వీయరక్తమున ప్రభువు - చిన్ని కన్నియను శుద్ధి - జేయ పావురము వంటి - దాయె స్థిరముగను ||షారోను||

 3. నిష్పక్ష పాతముతోడ - నిజము చెప్పవలెనన్న = పుష్పవన మిదియెకటియే - పూర్ణార్దంబున ||షారోను||

 4. పరమార్ధ కీర్తనంబు - పాడించినదియె యీ = సరసమైన పుష్పాల షారోను పొలము ||షారోను||

 5. షారోను పుష్పమువంటి - సంఘవధువునకు క్రీస్తు = ఏరూప మిచ్చెనో నే - నెన్నగలనా ||షారోను||

 6. నానా వర్ణాల పువ్వుల్ - నర దృష్టి నాకర్షించు = మానవ శుద్ధి ప్రభుని - మదినాకర్షించు ||షారోను||

 7. సర్వ పుష్పాలయందు - సంఘ వధువె పుష్పంబు = ఊర్విని సిద్ధమౌను - ఉండు పరమందు ||షారోను||

 8. సూర్యుండు పువ్వులకెంతో - సొగసైన రంగులద్దున్ = సూర్యుండై నట్టియేసు - శుభగుణము లద్దున్ ||షారోను||

 9. ఆ యద్దకంబు వాడి - అంతర్ధానంబై పోవు = ఈ యద్దకంబు పోదు ఇది శాశ్వతముండు ||షారోను||

 10. వివిధ వర్ణములు గల - విశ్వాసులను పుష్పాలు = భువి మీద మొల్చునట్టి - పుష్ప సంఘంబు ||షారోను||

 11. సభను గురించియునా - ప్రభుని గురించియున్న = శుభవార్త వినుచు చెప్పుచు - సుఖియింపగలను ||షారోను||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


45. saMghamu

raagaM: kaLyaaNi taaLaM: tiSragati  shaarOnu maidaanamutO - samamaina maidaanaMbu = ae raajya maMdu laedu - eMchichooDagaa

 1. prabhooyaesuroopae saMgha - vadhuvu dhariyiMche naame = vibhava maemaMchu naenu-vivariMpagalanu ||shaarOnu||

 2. sveeyaraktamuna prabhuvu - chinni kanniyanu Suddhi - jaeya paavuramu vaMTi - daaye sthiramuganu ||shaarOnu||

 3. nishpaksha paatamutODa - nijamu cheppavalenanna = pushpavana midiyekaTiyae - poorNaardaMbuna ||shaarOnu||

 4. paramaardha keertanaMbu - paaDiMchinadiye yee = sarasamaina pushpaala shaarOnu polamu ||shaarOnu||

 5. shaarOnu pushpamuvaMTi - saMghavadhuvunaku kreestu = aeroopa michchenO nae - nennagalanaa ||shaarOnu||

 6. naanaa varNaala puvvul^ - nara dRshTi naakarshiMchu = maanava Suddhi prabhuni - madinaakarshiMchu ||shaarOnu||

 7. sarva pushpaalayaMdu - saMgha vadhuve pushpaMbu = oorvini siddhamaunu - uMDu paramaMdu ||shaarOnu||

 8. sooryuMDu puvvulakeMtO - sogasaina raMguladdun^ = sooryuMDai naTTiyaesu - SubhaguNamu laddun^ ||shaarOnu||

 9. aa yaddakaMbu vaaDi - aMtardhaanaMbai pOvu = ee yaddakaMbu pOdu idi SaaSvatamuMDu ||shaarOnu||

 10. vividha varNamulu gala - viSvaasulanu pushpaalu = bhuvi meeda molchunaTTi - pushpa saMghaMbu ||shaarOnu||

 11. sabhanu guriMchiyunaa - prabhuni guriMchiyunna = Subhavaarta vinuchu cheppuchu - sukhiyiMpagalanu ||shaarOnu||