69. అబ్రహాము దర్శనమందు అందించిన అంశము


  శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెలవగలరా శత్రువులు మిమ్మును శపియించునపుడు -స్తోత్రించుడి దేవుని సూత్రానుసారముగ || శత్రు || - (ఆది 1:1)

 1. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా = శత్రువులు యెహోవాను శపియించునపుడు స్తోత్రించుడి యెహోవాను శ్రుతిపెట్టి శ్రుతిపెట్టి || శత్రు || - (ఆది 9:26)

 2. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా శత్రువులు మెస్సీయాను శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి మెస్సీయాను శోభిల్లునట్లుగ || శత్రు || - (యోహాను 4:25)

 3. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా = శత్రువులు తండ్రిని - శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి తండ్రిని శుభలక్షణములతో || శత్రు || - (యోహాను 14,15,16)

 4. శత్రువులు గెల్వరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు యేసునును శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి యేసుని శోకము భీతిమాని || శత్రు || - (మత్త 1:24)

 5. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు క్రీస్తును - శపించునపుడు - స్తోత్రించుడి క్రీస్తును సుఖజీవనంబుతో || శత్రు || - (లూకా 2:11)

 6. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు యేసుక్రీస్తును - చంపినను బ్రతికెన్ -స్తోత్రించుడి యేసుక్రీస్తును- సుస్థిర రక్షకుడంచు || శత్రు || - (లూకా24:6)

 7. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు బైబిలును శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి శుద్ధాత్ముని శుద్ధమౌ మనస్సుతో || శత్రు || - ( 2 పేతురు 1:21)

 8. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా = శత్రువులు సంఘమును - శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి త్రైకుని - శుద్ధుల మోక్షము మనదె || శత్రు || - (మత్తయి 28:19)

 9. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు భక్తులన్ - శపియించునపుడు స్తోత్రించుడి కిరీటము - తొడుగు తండ్రి నీ మదిలో || శత్రు || - (అపో.కా. 7:59)

 10. శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు సువార్తికుని సత్కరింపనపుడు - స్తోత్రించుడి పంపిన - సుతుని ఫలితము నెంచి || శత్రు || - (అపో.కా. 1:8)

 11. పొదలో కొమ్ములుచిక్కిన - పొట్టేలును - వదలించెను నా తండ్రి = పొదలలోనున్న నన్ను సూక్ష్మంబుగాలాగి - బదిలియై పగ వారి - బంధకములు విప్పును || శత్రు || - (ఆది 22:13)

 12. యోకోబునకు లాబాను - కీడుచేయలేక వెళ్ళిపోయెన్ = మూకతో ఏశావు - ముందునకు వచ్చియు - కాకపడక తమ్ముని - కౌగ లించుకొనియెను || శత్రు || - (ఆది 33:4)

 13. దేవజనులను ఐగుప్తు - దేశీయులు త్రొవలో తరిమినను = త్రొవసముద్రములో దొరికినను వారిని - ఆవలియొడ్డున అందు కొనలేరైరి || శత్రు || - (నిర్గమ. 14:20)

 14. మనసైన్యమే ఎక్కువ - మన శత్రువుల - ఘనసైన్యము కన్నను = అని ఎలీషా తన సేవ - కునికి చెప్పిన మాట - మనస్సులలో నికి తెచ్చుకొని ధైర్యంబు కలుగు || శత్రు || - (2వ రాజులు 6:16,17)

 15. దేవునిన్ క్రీస్తుప్రభుని - బైబిలులోని - భావమును - మతసం ఘమును = సావధానంబుగ - సొంతముగ తెలిసికొన్న దీవెనలు - దీవెనలు దీవెనలు దీవెనలు || శత్రు ||

 16. పగవారిని క్షమించుడి - వారికొరకు ప్రార్ధనంబు చేయుడి = పగవారిని దీవించుడి - అని యేసురక్షకుడు - తగిన బోధచేసి - తానె మాదిరిచూపెను || శత్రు || - (లూకా 6:27,28)

 17. మునికోలను తన్నుట - నీకు హాని - అని క్రీస్తుపలుకగ = విని సౌలు క్రైస్తవు - లను హింసించుటమాని - ఘనబోధకుండాయె - ఖండముల రెంటికిని || శత్రు || - (అపో. కా. 9:5)

 18. సాతాను గెల్వగలడా - అతనికున్న - దూతాళి గెల్వగలదా = పాతకములు వాటి - ఫలితములు గెల్చున - పాతలము గెల్చున ప్రభుని సభకే గెల్పులు || శత్రు || - (ప్రకటన 20:10)
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


69. abrahaamu darSanamaMdu aMdiMchina aMSamu  Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelavagalaraa Satruvulu mimmunu SapiyiMchunapuDu -stOtriMchuDi daevuni sootraanusaaramuga || Satru || - (aadi 1:1)

 1. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelvagalaraa = Satruvulu yehOvaanu SapiyiMchunapuDu stOtriMchuDi yehOvaanu SrutipeTTi SrutipeTTi || Satru || - (aadi 9:26)

 2. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelvagalaraa Satruvulu messeeyaanu SapiyiMchunapuDu - stOtriMchuDi messeeyaanu SObhillunaTluga || Satru || - (yOhaanu 4:25)

 3. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelvagalaraa = Satruvulu taMDrini - SapiyiMchunapuDu - stOtriMchuDi taMDrini SubhalakshaNamulatO || Satru || - (yOhaanu 14,15,16)

 4. Satruvulu gelvaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelva galaraa = Satruvulu yaesununu SapiyiMchunapuDu - stOtriMchuDi yaesuni SOkamu bheetimaani || Satru || - (matta 1:24)

 5. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelva galaraa = Satruvulu kreestunu - SapiMchunapuDu - stOtriMchuDi kreestunu sukhajeevanaMbutO || Satru || - (lookaa 2:11)

 6. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelva galaraa = Satruvulu yaesukreestunu - chaMpinanu bratiken^ -stOtriMchuDi yaesukreestunu- susthira rakshakuDaMchu || Satru || - (lookaa24:6)

 7. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelva galaraa = Satruvulu baibilunu SapiyiMchunapuDu - stOtriMchuDi Suddhaatmuni Suddhamau manassutO || Satru || - ( 2 paeturu 1:21)

 8. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelvagalaraa = Satruvulu saMghamunu - SapiyiMchunapuDu - stOtriMchuDi traikuni - Suddhula mOkshamu manade || Satru || - (mattayi 28:19)

 9. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelva galaraa = Satruvulu bhaktulan^ - SapiyiMchunapuDu stOtriMchuDi kireeTamu - toDugu taMDri nee madilO || Satru || - (apO.kaa. 7:59)

 10. Satruvulu gelvagalaraa - manalan^ naeDu - Satruvulu gelva galaraa = Satruvulu suvaartikuni satkariMpanapuDu - stOtriMchuDi paMpina - sutuni phalitamu neMchi || Satru || - (apO.kaa. 1:8)

 11. podalO kommuluchikkina - poTTaelunu - vadaliMchenu naa taMDri = podalalOnunna nannu sookshmaMbugaalaagi - badiliyai paga vaari - baMdhakamulu vippunu || Satru || - (aadi 22:13)

 12. yOkObunaku laabaanu - keeDuchaeyalaeka veLLipOyen^ = mookatO aeSaavu - muMdunaku vachchiyu - kaakapaDaka tammuni - kauga liMchukoniyenu || Satru || - (aadi 33:4)

 13. daevajanulanu aiguptu - daeSeeyulu trovalO tariminanu = trovasamudramulO dorikinanu vaarini - aavaliyoDDuna aMdu konalaerairi || Satru || - (nirgama. 14:20)

 14. manasainyamae ekkuva - mana Satruvula - ghanasainyamu kannanu = ani eleeshaa tana saeva - kuniki cheppina maaTa - manassulalO niki techchukoni dhairyaMbu kalugu || Satru || - (2va raajulu 6:16,17)

 15. daevunin^ kreestuprabhuni - baibilulOni - bhaavamunu - matasaM ghamunu = saavadhaanaMbuga - soMtamuga telisikonna deevenalu - deevenalu deevenalu deevenalu || Satru ||

 16. pagavaarini kshamiMchuDi - vaarikoraku praardhanaMbu chaeyuDi = pagavaarini deeviMchuDi - ani yaesurakshakuDu - tagina bOdhachaesi - taane maadirichoopenu || Satru || - (lookaa 6:27,28)

 17. munikOlanu tannuTa - neeku haani - ani kreestupalukaga = vini saulu kraistavu - lanu hiMsiMchuTamaani - ghanabOdhakuMDaaye - khaMDamula reMTikini || Satru || - (apO. kaa. 9:5)

 18. saataanu gelvagalaDaa - atanikunna - dootaaLi gelvagaladaa = paatakamulu vaaTi - phalitamulu gelchuna - paatalamu gelchuna prabhuni sabhakae gelpulu || Satru || - (prakaTana 20:10)