92. వివాహ కీర్తన

రాగం: శంకరాభరణము తాళం: ఏక  ఘనవందనమో - ఘనదేవా! ప్రభూ!!

 1. మంగళదినము దం - పతులకును సభకున్ = సంగతికై యిడి నందునకై || ఘన ||

 2. నరునకు న్వ ధువునకు వధువునకు స్వరుని = గరుణజొప్పున నిడి నందుకై || ఘన ||

 3. భార్యభర్తలేకమై - భక్తిని నిలుప శుభ = కార్యము గల్పించి నందునకై || ఘన ||

 4. వీరుభయులను నీ - వేళ నీవొక యింటి = వారినిజేయు చున్నం దునకై || ఘన ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


92. vivaaha keertana

raagaM: SaMkaraabharaNamu taaLaM: aeka  ghanavaMdanamO - ghanadaevaa! prabhoo!!

 1. maMgaLadinamu daM - patulakunu sabhakun^ = saMgatikai yiDi naMdunakai || ghana ||

 2. narunaku nva dhuvunaku vadhuvunaku svaruni = garuNajoppuna niDi naMdukai || ghana ||

 3. bhaaryabhartalaekamai - bhaktini nilupa Subha = kaaryamu galpiMchi naMdunakai || ghana ||

 4. veerubhayulanu nee - vaeLa neevoka yiMTi = vaarinijaeyu chunnaM dunakai || ghana ||