80. బాప్తిస్మము

రాగం: మోహన తాళం: తిశ్రలఘువు  ఘన పర్చుడీ దేవుని - త్రైక - జనకుడౌ యేకాత్ముని = మన యొద్ద నివసించు - మనసున్న తండ్రిని - మనసున ఘనపర్చుడీ బాహ్యమున గూడ ఘన పర్చుడీ || ఘన ||

 1. మనతండ్రిగా నుండను - మనలను తన బిడ్డలుగ జేర్చను = తన పుత్రుని ద్వారా - మును బాప్తిస్మాచార - మును నేర్పరచియుండెను తండ్రి = చనువను గ్రహించెను || ఘన ||

 2. బహిరంగ సంఘమునకు - పరిశుద్ధ - బాప్తిస్మమె ద్వారము = ఇహలోకమందున్న - ఈ మార్గమున్ మహా - మహిమగ భావించుడి దైవ సహవాసమున్ గాంచుడి || ఘన ||

 3. పై యాచారముల వలన - దైవ - భక్తి యభ్యాసమౌను - ఆ యభ్యా సముచేత - అంతరంగ సభకై యాయత్త పడుదము అప్పుడు - శ్రేష్టమౌ స్థితి గల్గును || ఘన ||

 4. క్రీస్తునామము దాల్తుము - స్నాన - క్రియ జరుగు సమయంబున క్రీస్తునామము లేని క్రియలన్ని వ్యర్ధంబు - వాస్తవమే ప్రభునకు జన్మ వారసుల మౌదుము || ఘన ||

 5. స్నాన మాత్మీయ జీవి - తమునకు జన్మస్థితివంటిది = నా నాట నీ జీవ - నము వృద్ధినొందును - స్నానేత రాచారముల్ - క్రమ ముగ జరుపుచున్న యెడలను || ఘన ||

 6. పరలోక పరిశుద్ధులు - ఈ నరలోక పరిశుద్ధులు = పరమార్ధ విషయాల - బంధువర్గమౌట పరిశుద్ధ బాప్తిస్మమె - మొదటి ప్రాముఖ్య సాధనము || ఘన ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


80. baaptismamu

raagaM: mOhana taaLaM: tiSralaghuvu  ghana parchuDee daevuni - traika - janakuDau yaekaatmuni = mana yodda nivasiMchu - manasunna taMDrini - manasuna ghanaparchuDee baahyamuna gooDa ghana parchuDee || ghana ||

 1. manataMDrigaa nuMDanu - manalanu tana biDDaluga jaerchanu = tana putruni dvaaraa - munu baaptismaachaara - munu naerparachiyuMDenu taMDri = chanuvanu grahiMchenu || ghana ||

 2. bahiraMga saMghamunaku - pariSuddha - baaptismame dvaaramu = ihalOkamaMdunna - ee maargamun^ mahaa - mahimaga bhaaviMchuDi daiva sahavaasamun^ gaaMchuDi || ghana ||

 3. pai yaachaaramula valana - daiva - bhakti yabhyaasamaunu - aa yabhyaa samuchaeta - aMtaraMga sabhakai yaayatta paDudamu appuDu - SraeshTamau sthiti galgunu || ghana ||

 4. kreestunaamamu daaltumu - snaana - kriya jarugu samayaMbuna kreestunaamamu laeni kriyalanni vyardhaMbu - vaastavamae prabhunaku janma vaarasula maudumu || ghana ||

 5. snaana maatmeeya jeevi - tamunaku janmasthitivaMTidi = naa naaTa nee jeeva - namu vRddhinoMdunu - snaanaeta raachaaramul^ - krama muga jarupuchunna yeDalanu || ghana ||

 6. paralOka pariSuddhulu - ee naralOka pariSuddhulu = paramaardha vishayaala - baMdhuvargamauTa pariSuddha baaptismame - modaTi praamukhya saadhanamu || ghana ||