37. ఈష్టరు

రాగం: - తాళం: -  ఏమాయెను! ఏమాయెను! అపవాది యత్నాలు ఏమాయెను

 1. మొదటితల్లినిజూచి - మోసవాక్యంబులు
  వెదజల్లి దైవాజ్ఞ - విడుచునట్లు జేయ
  పిదప వచ్చినవారు - పెరుగంగపాపాలు
  ఎదిగి ఎన్నెన్నియో - విధములై వ్వాపింప
  వదిలించుటకు దైవ - వ్యక్తియైన యేసు
  పధమై రాగ మోక్ష - పథమును తప్పించి
  తుదకు పాపములోకి - త్రోయజూచిన దుష్ట =
  వధకుడు పన్నిన - వరుస ప్రయత్నాలు || ఏమా ||

 2. పరమాత్ముని యాజ్ఞ - పాటింపనందున
  మరణంబు కల్గునను - మాట ప్రకారంబు
  నరుడు పొందు రెండు - మరణముల్ రానుండె
  మరణంబు ముక్తికి - మార్గమైనందున
  మరణంబు ఆనంద - కరమైన స్థితియాయె
  నరకమను రెండవ - మరణంబు తప్పింప
  మరణ మొందెను సిద్ధ - మైయున్న రక్షకుని
  = మరణింప జేసిన - మానవుల యత్నాలు || ఏమా ||

 3. తలమీదను హస్త - ములయందును పాద
  ముల యందును పార్శ్వ - ముల యందును రక్త
  = ములు గారిన గాయ - ములును వేదనబాధ || ఏమా ||

 4. రాతిగోడలు నాలుగు - ప్రక్కలందుడగను
  మూతగ బండయు - ముద్రయు వేయగను
  దూతవచ్చి రాయి - దొర్లించినప్పుడు
  = మా తండ్రి క్రీస్తు స - మాధి యావత్తును || ఏమా ||

 5. చావనై యున్నను - లేవనై యున్నట్లు
  ఆ వంచకుడు చెప్పె - జీవించియున్నప్పుడు
  కావున శిష్యుల - క్కడి శవము నెత్తికొని
  పోవుదురప్పుడు - మొదటి వంచనకంటె
  ఈ వంచనయె చెడ్డ - దై వెల్లడగునని
  ఈ విధముగ చెప్పి - ఈర్ష్యపరులు రాత్రి
  కావలిపెట్టిన - ఘాటు జాగ్రత్తలు || ఏమా ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


37. eeshTaru

raagaM: - taaLaM: -  aemaayenu! aemaayenu! apavaadi yatnaalu aemaayenu

 1. modaTitallinijoochi - mOsavaakyaMbulu
  vedajalli daivaaj~na - viDuchunaTlu jaeya
  pidapa vachchinavaaru - perugaMgapaapaalu
  edigi ennenniyO - vidhamulai vvaapiMpa
  vadiliMchuTaku daiva - vyaktiyaina yaesu
  padhamai raaga mOksha - pathamunu tappiMchi
  tudaku paapamulOki - trOyajoochina dushTa =
  vadhakuDu pannina - varusa prayatnaalu || aemaa ||

 2. paramaatmuni yaaj~na - paaTiMpanaMduna
  maraNaMbu kalgunanu - maaTa prakaaraMbu
  naruDu poMdu reMDu - maraNamul^ raanuMDe
  maraNaMbu muktiki - maargamainaMduna
  maraNaMbu aanaMda - karamaina sthitiyaaye
  narakamanu reMDava - maraNaMbu tappiMpa
  maraNa moMdenu siddha - maiyunna rakshakuni
  = maraNiMpa jaesina - maanavula yatnaalu || aemaa ||

 3. talameedanu hasta - mulayaMdunu paada
  mula yaMdunu paarSva - mula yaMdunu rakta
  = mulu gaarina gaaya - mulunu vaedanabaadha || aemaa ||

 4. raatigODalu naalugu - prakkalaMduDaganu
  mootaga baMDayu - mudrayu vaeyaganu
  dootavachchi raayi - dorliMchinappuDu
  = maa taMDri kreestu sa - maadhi yaavattunu || aemaa ||

 5. chaavanai yunnanu - laevanai yunnaTlu
  aa vaMchakuDu cheppe - jeeviMchiyunnappuDu
  kaavuna Sishyula - kkaDi Savamu nettikoni
  pOvudurappuDu - modaTi vaMchanakaMTe
  ee vaMchanaye cheDDa - dai vellaDagunani
  ee vidhamuga cheppi - eershyaparulu raatri
  kaavalipeTTina - ghaaTu jaagrattalu || aemaa ||