58. హృదయశుద్ధి కీర్తన

రాగం: -- తాళం: --  ఏకాంతస్థలము కోరుము - దేవుని ప్రార్ధింప - ఏకాంత స్థలము చేరుము ఏకాంత స్థలము చేరి - మోకాళ్ళ మీదవుండి లోకాశలను మదికి రాకుండ చూచుకొనుము || ఏకాంత ||

 1. ఊహలోని పాపములను - ఒప్పుకొనుము తండ్రియెదుట = దేహము లోపలకవియె - దిగుచు నిన్ను బాధ పెట్టును || ఏకాంత ||

 2. మాటలందలి పాపములను - మన్నించుమని వేడుకొనుము = ఆట పాటలందుమాట - లాడుటయు నేరంబులగును || ఏకాంత ||

 3. చేయబోయి మానుచెడ్డ - చేతలన్ని ఒప్పుకొనుము = ఈయత్న పాపంబులెల్ల - ఎన్నిక లోనికి వచ్చును గాన || ఏకాంత ||

 4. పాప క్రియలు అని దుఃఖముముతో -ప్రభుని యెదుట ఒప్పుకొనుము = పాపము మరల చేయనట్టి - ప్రయత్నంబుల్ చేయవలెను || ఏకాంత ||

 5. ఎవరిని అల్లరి పెట్టినావో - వారియొద్ద ఒప్పుకొనుము = ఎవరియొద్ద చెప్పినావో - వారియొద్ద ఒప్పు కొనుము || ఏకాంత ||

 6. తప్పు వినుట సర్ధాయైన - తప్పే తప్పు ఒప్పు కొనుము = తప్పు తట్టు ఆకర్షించు - తగని ఆట పాట లేల || ఏకాంత ||

 7. కలలో చేసిన తప్పులెల్ల - కర్త యెదుట ఒప్పుకొనుము - తలపులో లేనిది యెట్లు - కలలోనికి వచ్చియుండును || ఏకాంత ||

 8. నిన్ను మరల సిలువవేసి - యున్న పాప జీవినయ్యో = నన్ను క్షమియించుమని - యన్న నరులు మారువారు || ఏకాంత ||

 9. చెడుగుమాని మంచిపనులు - చేయకున్న పాపమగును = పడియు లేవకున్న గొప్ప - పాపమగును పాపమగును || ఏకాంత ||

 10. దుష్టులు వర్ధిల్లుట చూచి - కష్టము పెట్టుకొనరాదు = కష్టము పెట్టుకొన్న నీవు - దుష్టుడవుగా మారినట్టే || ఏకాంత ||

 11. భక్తిపరుల శ్రమలు చూచి - భక్తిహీనులని యనవద్దు = భక్తుల శ్రమలకు ముందు - బహుమానంబు దొరుక గలదు || ఏకాంత ||

 12. బీదల కాహారము బెట్ట - వెనుకదీసి పొమ్మనరాదు = నీ ధనము నీకేకాదు అది నినుగని దేహియను వారికిని || ఏకాంత ||

 13. రొగులను దర్శింపబోవ - రోతయని భావింపవద్దు = బాగుపడు పర్యంతమువరకు - పరిచర్యచేయుట మెప్పు || ఏకాంత ||

 14. ఎట్టియబద్దాలు పలుకు - నట్టివారికి నరకమచు = చిట్టచివరి పుస్తకంబు - చెప్పునది యోచన చేయుము || ఏకాంత ||

 15. జీవరాసులను బాదుట - జీవహింస నేరమౌను = దేవుడు నిన్నడుగజెప్పు తెగువగలుగ గలదా నీకు || ఏకాంత ||

 16. ఒకరి వంకమీదపెట్టి - ఒకరిననుట పిరికితనము = ముఖము యె దుట అడిగి స్నేహ - మును గలిగించు కొనుట మెరుగు || ఏకాంత ||

 17. గుడిలో కూర్చుని కార్యక్రమము - గుర్తింపకుండుట యశ్రద్ద = చెడగొట్టి వేయు చుండు - పెడచూపు మనోనిదానము || ఏకాంత ||

 18. వాక్యాహారము తిననియెడల - బలమాత్మకు లభించుటెట్లు = వాక్య గ్రంధములోని దేవుని - పలుకువినక నడచుటెట్లు || ఏకాంత ||

 19. దినప్రార్ధనలు చేయని యెడల - దేవునిశ్వాస పొందుటెట్లు = మనసులోని స్వీయశ్వాస - మలినము పోవుటెట్లు || ఏకాంత ||

 20. పరులకు బోధించు సేవ - జరుపలేక యున్నయెడల = పరమభక్తి పరులకైన - బహుమానంబు దొరుకుటయెట్లు || ఏకాంత ||

 21. ప్రభువుకొరకు పనిచేసిన - వారికి తాను బాకీ పడడు = సభ నిమిత్తము చేసినది తన - స్వంతము కన్నట్టె యెంచు || ఏకాంత ||

 22. చందా నీది కాదు క్రీస్తు - సంఘాభివృద్ధికె చెందు = చందావే యుము ప్రభువు నీకే - చందవేయును నీకు అరోధి || ఏకాంత ||

 23. యేసు నామమందు మనము - యేదిచేసిన సఫలమగును = యేసుక్రీస్తు పేరును చేయు - నేదైన దేవునికి మహిమ || ఏకాంత ||

 24. దేవా!నాకు కనబడుమన్న - దేవదర్శనమగును నీకు = పావనం బగు రూపముచూచి - బహుగా సంతోషించగలవు || ఏకాంత ||

 25. దేవా!మాటలాడుమన్న - దేవవాక్కు వినబడు నీకు - నీవు అడిగి న ప్రశ్నలకెల్ల - నిజము తెలియనగును నీకు || ఏకాంత ||

 26. తప్పు వివరము చెప్పకుండ - తప్పుమన్నించుమనియన్న = తప్పు తప్పుగానేయుండు - తప్పుదారివృద్ధిపొందు || ఏకాంత ||

 27. ఏడు తరగతులున్నవి నీది - ఏదో తెలిసికొనుము యిపుడే = కీడు మాని మంచి చేసిన - క్రిందితరగతి దొరుకునేమో || ఏకాంత ||

 28. నరుల మీద ప్రేమ క్రీస్తు - వరునిమీద ప్రేమయున్న = పరలో కమున వరుడు ఉన్న - పైతరగతిలోనే చేరుదువు || ఏకాంత ||

 29. ఆలోచింపకుండ ప్రశ్న - అడుగవద్దు నరుడుకాడు = నీలోని జ్ఞానము వలన - నిరుకు తెలిసిన నడుగనేల || ఏకాంత ||

 30. మోటుమాట - లాడవద్దు - మోటుపనులు చేయవద్దు = చాటున చేసిన పాపములు - సమయమపుడు బైలుపడును || ఏకాంత ||

 31. ఉత్తర మాలస్యముగావచ్చిన - ఉత్తరమసలే రాకయున్న - ఉత్తమ విశ్వాసమును ప్రార్ధన - ఉత్తవియైపోవును విచారము || ఏకాంత ||

 32. వ్యర్ధమైన ఊహాలు మాటలు - పనులు నిన్ను వ్యర్ధపర్చును = తీర్ధమువలెనె పాపముత్రాగిన - తీర్పు శిక్ష సహింపజాలవు || ఏకాంత ||

 33. ఏపాపమునకైన పరుల - కే శిక్షయును రాకుండెను = నా పాప ములకు శిక్షకలుగు-నా? యన్న అజ్ఞానమగును || ఏకాంత ||

 34. ఉదరమునకు శరీరమునకు - ఉండవలెను శుద్ధిగాని = హృదయ శుద్ధిచేసి ప్రభుని - ఎదుటికి రావలెను సుమ్మీ || ఏకాంత ||

 35. సభకు వేళరానప్పుడు - ప్రభువే రాత్రి భోజనమిచ్చు = సభకు వేళవచ్చినప్పుడు - సభతో కలసి పుచ్చుకొనుము || ఏకాంత ||

 36. ఎంత ఎన్నిశ్రమలు రాగా - యేసునిబట్టియైన మేలే = సంతో షించుము అంతమువరకు - సహియించిన ధన్యకలుగు || ఏకాంత ||

 37. ఇల్లు వాకిలి సామానులు - ఎల్ల శుద్ధిగనుండవలెను = ఉల్లాసముతో దేవుని సన్నిధి - నూరకె యుండవలెను విసుగక || ఏకాంత ||

 38. కోపము ద్వేషము తప్పుడుభావము - కుట్రాలోచనతో కూర్చుం డుట = శాపారోపణ తిక్కయిట్టి - సకల దుర్గుణములు ముప్పే || ఏకాంత ||

 39. దిద్దుకొనుము నిన్ను నీవె - దిద్దగలవు సభను పిదప = దిద్దు కొనని నీకంటిలో - పెద్దదూలమందురు కొందరు || ఏకాంత ||

 40. సన్నిధి యందె అన్నియు పరి - ష్కారమగును తెలిసికొనుము = సన్నిధిలో నీవున్నయెడల - సన్నిధి నీలోవుండును సుమ్మి || ఏకాంత ||

 41. ప్రార్ధనవాలు రానప్పుడు - ప్రార్ధన ఎక్కువ చేయవలెను = ప్రార్ధన యేసునామమందు - అర్ధములతో బైలుదేరును || ఏకాంత ||

 42. ఎక్కువపనులు వున్ననాడే - ఎక్కువ ప్రార్ధన చేయవలెను - ఎక్కువ పనిలోని సగము - అక్కడపుడే సఫలమగు || ఏకాంత ||

 43. నీవు నా పనిమీద వెళ్ళుము - నేను నీ పనిమీద వెళ్ళుదు = ఈ విచిత్రమైన మాట - యేసుప్రభువు పలుకుచుండు || ఏకాంత ||

 44. జనకునికి తెలియదా? అనుచు - మనవిచేయుట మానరాదు = మనవి విందునన్న తండ్రి - మనవి మానివేయు మనెనా? || ఏకాంత ||

 45. ఎప్పుడు చెడుగు నీలోనికి - ఎరిగివచ్చునో అప్పుడే = అప్పుడే నరక మార్గమందు - అడుగుబెట్టిన వాడవగుదువు || ఏకాంత ||

 46. ప్రతిదియు నీ మనస్సులోనే ప్రార్ధనలోనికి పెట్టవలయు = మతికి జవాబిచ్చును తండ్రి - స్తుతులుగ మార్చుము ప్రార్ధనలెల్ల || ఏకాంత ||

 47. చిన్న పాపమైన ఆత్మ - జీవమున్ తగ్గించుచుండు = చిన్న చిల్లి పాత్రనీటిన్ = చివరకు లేకుండా జేయును || ఏకాంత ||

 48. దేవదూతలు నీ యొద్ద - కావలిగా నుందురు గాని - కావలి లేదను సైతాను - సేవకులు కూడ ఉందురు || ఏకాంత ||

 49. నీకు మోక్షము లేదనుమాట - నిత్యము వినబడుచునుండు = నాకు క్రీస్తునిబట్టి మోక్షము - లేకుండపోదనుచు నుండుము || ఏకాంత ||

 50. కష్టాలమేఘలముల వెనుక - కలడు నీతి సూర్యుడు క్రీస్తు = దృష్టించు చున్నాడు నిన్ను - దిగులుపడకు దిగులుపడకు || ఏకాంత ||

 51. నర లోక పాపాలు చూడు - నరకమునకు నిను దిగలాగు = పర లోకమువైపు చూడు - పైకినిన్ను ఎత్తుచుండు || ఏకాంత ||

 52. జనకసుతాత్మలకు తగినట్లు - సంస్తుతి చేయలేము మనము = మనకు చేతనైనంత - మట్టునకు చేయుదము లెండి || ఏకాంత ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


58. hRdayaSuddhi keertana

raagaM: -- taaLaM: --  aekaaMtasthalamu kOrumu - daevuni praardhiMpa - aekaaMta sthalamu chaerumu aekaaMta sthalamu chaeri - mOkaaLLa meedavuMDi lOkaaSalanu madiki raakuMDa choochukonumu || aekaaMta ||

 1. oohalOni paapamulanu - oppukonumu taMDriyeduTa = daehamu lOpalakaviye - diguchu ninnu baadha peTTunu || aekaaMta ||

 2. maaTalaMdali paapamulanu - manniMchumani vaeDukonumu = aaTa paaTalaMdumaaTa - laaDuTayu naeraMbulagunu || aekaaMta ||

 3. chaeyabOyi maanucheDDa - chaetalanni oppukonumu = eeyatna paapaMbulella - ennika lOniki vachchunu gaana || aekaaMta ||

 4. paapa kriyalu ani du@hkhamumutO -prabhuni yeduTa oppukonumu = paapamu marala chaeyanaTTi - prayatnaMbul^ chaeyavalenu || aekaaMta ||

 5. evarini allari peTTinaavO - vaariyodda oppukonumu = evariyodda cheppinaavO - vaariyodda oppu konumu || aekaaMta ||

 6. tappu vinuTa sardhaayaina - tappae tappu oppu konumu = tappu taTTu aakarshiMchu - tagani aaTa paaTa laela || aekaaMta ||

 7. kalalO chaesina tappulella - karta yeduTa oppukonumu - talapulO laenidi yeTlu - kalalOniki vachchiyuMDunu || aekaaMta ||

 8. ninnu marala siluvavaesi - yunna paapa jeevinayyO = nannu kshamiyiMchumani - yanna narulu maaruvaaru || aekaaMta ||

 9. cheDugumaani maMchipanulu - chaeyakunna paapamagunu = paDiyu laevakunna goppa - paapamagunu paapamagunu || aekaaMta ||

 10. dushTulu vardhilluTa choochi - kashTamu peTTukonaraadu = kashTamu peTTukonna neevu - dushTuDavugaa maarinaTTae || aekaaMta ||

 11. bhaktiparula Sramalu choochi - bhaktiheenulani yanavaddu = bhaktula Sramalaku muMdu - bahumaanaMbu doruka galadu || aekaaMta ||

 12. beedala kaahaaramu beTTa - venukadeesi pommanaraadu = nee dhanamu neekaekaadu adi ninugani daehiyanu vaarikini || aekaaMta ||

 13. rogulanu darSiMpabOva - rOtayani bhaaviMpavaddu = baagupaDu paryaMtamuvaraku - paricharyachaeyuTa meppu || aekaaMta ||

 14. eTTiyabaddaalu paluku - naTTivaariki narakamachu = chiTTachivari pustakaMbu - cheppunadi yOchana chaeyumu || aekaaMta ||

 15. jeevaraasulanu baaduTa - jeevahiMsa naeramaunu = daevuDu ninnaDugajeppu teguvagaluga galadaa neeku || aekaaMta ||

 16. okari vaMkameedapeTTi - okarinanuTa pirikitanamu = mukhamu ye duTa aDigi snaeha - munu galigiMchu konuTa merugu || aekaaMta ||

 17. guDilO koorchuni kaaryakramamu - gurtiMpakuMDuTa yaSradda = cheDagoTTi vaeyu chuMDu - peDachoopu manOnidaanamu || aekaaMta ||

 18. vaakyaahaaramu tinaniyeDala - balamaatmaku labhiMchuTeTlu = vaakya graMdhamulOni daevuni - palukuvinaka naDachuTeTlu || aekaaMta ||

 19. dinapraardhanalu chaeyani yeDala - daevuniSvaasa poMduTeTlu = manasulOni sveeyaSvaasa - malinamu pOvuTeTlu || aekaaMta ||

 20. parulaku bOdhiMchu saeva - jarupalaeka yunnayeDala = paramabhakti parulakaina - bahumaanaMbu dorukuTayeTlu || aekaaMta ||

 21. prabhuvukoraku panichaesina - vaariki taanu baakee paDaDu = sabha nimittamu chaesinadi tana - svaMtamu kannaTTe yeMchu || aekaaMta ||

 22. chaMdaa needi kaadu kreestu - saMghaabhivRddhike cheMdu = chaMdaavae yumu prabhuvu neekae - chaMdavaeyunu neeku arOdhi || aekaaMta ||

 23. yaesu naamamaMdu manamu - yaedichaesina saphalamagunu = yaesukreestu paerunu chaeyu - naedaina daevuniki mahima || aekaaMta ||

 24. daevaa!naaku kanabaDumanna - daevadarSanamagunu neeku = paavanaM bagu roopamuchoochi - bahugaa saMtOshiMchagalavu || aekaaMta ||

 25. daevaa!maaTalaaDumanna - daevavaakku vinabaDu neeku - neevu aDigi na praSnalakella - nijamu teliyanagunu neeku || aekaaMta ||

 26. tappu vivaramu cheppakuMDa - tappumanniMchumaniyanna = tappu tappugaanaeyuMDu - tappudaarivRddhipoMdu || aekaaMta ||

 27. aeDu taragatulunnavi needi - aedO telisikonumu yipuDae = keeDu maani maMchi chaesina - kriMditaragati dorukunaemO || aekaaMta ||

 28. narula meeda praema kreestu - varunimeeda praemayunna = paralO kamuna varuDu unna - paitaragatilOnae chaeruduvu || aekaaMta ||

 29. aalOchiMpakuMDa praSna - aDugavaddu naruDukaaDu = neelOni j~naanamu valana - niruku telisina naDuganaela || aekaaMta ||

 30. mOTumaaTa - laaDavaddu - mOTupanulu chaeyavaddu = chaaTuna chaesina paapamulu - samayamapuDu bailupaDunu || aekaaMta ||

 31. uttara maalasyamugaavachchina - uttaramasalae raakayunna - uttama viSvaasamunu praardhana - uttaviyaipOvunu vichaaramu || aekaaMta ||

 32. vyardhamaina oohaalu maaTalu - panulu ninnu vyardhaparchunu = teerdhamuvalene paapamutraagina - teerpu Siksha sahiMpajaalavu || aekaaMta ||

 33. aepaapamunakaina parula - kae Sikshayunu raakuMDenu = naa paapa mulaku Sikshakalugu-naa? yanna aj~naanamagunu || aekaaMta ||

 34. udaramunaku Sareeramunaku - uMDavalenu Suddhigaani = hRdaya Suddhichaesi prabhuni - eduTiki raavalenu summee || aekaaMta ||

 35. sabhaku vaeLaraanappuDu - prabhuvae raatri bhOjanamichchu = sabhaku vaeLavachchinappuDu - sabhatO kalasi puchchukonumu || aekaaMta ||

 36. eMta enniSramalu raagaa - yaesunibaTTiyaina maelae = saMtO shiMchumu aMtamuvaraku - sahiyiMchina dhanyakalugu || aekaaMta ||

 37. illu vaakili saamaanulu - ella SuddhiganuMDavalenu = ullaasamutO daevuni sannidhi - noorake yuMDavalenu visugaka || aekaaMta ||

 38. kOpamu dvaeshamu tappuDubhaavamu - kuTraalOchanatO koorchuM DuTa = SaapaarOpaNa tikkayiTTi - sakala durguNamulu muppae || aekaaMta ||

 39. diddukonumu ninnu neeve - diddagalavu sabhanu pidapa = diddu konani neekaMTilO - peddadoolamaMduru koMdaru || aekaaMta ||

 40. sannidhi yaMde anniyu pari - shkaaramagunu telisikonumu = sannidhilO neevunnayeDala - sannidhi neelOvuMDunu summi || aekaaMta ||

 41. praardhanavaalu raanappuDu - praardhana ekkuva chaeyavalenu = praardhana yaesunaamamaMdu - ardhamulatO bailudaerunu || aekaaMta ||

 42. ekkuvapanulu vunnanaaDae - ekkuva praardhana chaeyavalenu - ekkuva panilOni sagamu - akkaDapuDae saphalamagu || aekaaMta ||

 43. neevu naa panimeeda veLLumu - naenu nee panimeeda veLLudu = ee vichitramaina maaTa - yaesuprabhuvu palukuchuMDu || aekaaMta ||

 44. janakuniki teliyadaa? anuchu - manavichaeyuTa maanaraadu = manavi viMdunanna taMDri - manavi maanivaeyu manenaa? || aekaaMta ||

 45. eppuDu cheDugu neelOniki - erigivachchunO appuDae = appuDae naraka maargamaMdu - aDugubeTTina vaaDavaguduvu || aekaaMta ||

 46. pratidiyu nee manassulOnae praardhanalOniki peTTavalayu = matiki javaabichchunu taMDri - stutuluga maarchumu praardhanalella || aekaaMta ||

 47. chinna paapamaina aatma - jeevamun^ taggiMchuchuMDu = chinna chilli paatraneeTin^ = chivaraku laekuMDaa jaeyunu || aekaaMta ||

 48. daevadootalu nee yodda - kaavaligaa nuMduru gaani - kaavali laedanu saitaanu - saevakulu kooDa uMduru || aekaaMta ||

 49. neeku mOkshamu laedanumaaTa - nityamu vinabaDuchunuMDu = naaku kreestunibaTTi mOkshamu - laekuMDapOdanuchu nuMDumu || aekaaMta ||

 50. kashTaalamaeghalamula venuka - kalaDu neeti sooryuDu kreestu = dRshTiMchu chunnaaDu ninnu - digulupaDaku digulupaDaku || aekaaMta ||

 51. nara lOka paapaalu chooDu - narakamunaku ninu digalaagu = para lOkamuvaipu chooDu - paikininnu ettuchuMDu || aekaaMta ||

 52. janakasutaatmalaku taginaTlu - saMstuti chaeyalaemu manamu = manaku chaetanainaMta - maTTunaku chaeyudamu leMDi || aekaaMta ||