75. భయపడకుడి (విశ్వాసికి ఆదరణ)

రాగం: దేవగాంధారి తాళం: ఆది  భయపడరాదు - క్రీస్తువిశ్వాసి - భయపడి దిగులుపడరాదు సుమీ భయపడుటెందుకు - బైబిలునందున - నయమగు వాగ్ధానంబులు గలవు భయపడకుడనెడి పలుకులు నీకు జయము గలుగ మూడు వందల అరువై - అయిదు గలవు = ఏ - డాది పొడుగున - భయపడకు నిరాశపడకు మెందున || భయ ||

 1. చిమ్మచీకటులు - కమ్మిన రీతిగ - ఇమ్మహికష్టము లెన్నోగలుగగ - నమ్మించు ద్రోహము నష్టము దుఃఖము సొమ్మసిల్లునటుల చుట్టు కొనంగ = నమ్మినవారికి వెలుగుగ నక్ష - త్రమ్ములవలె వేనవేలు వాగ్ధాన - మ్ములుండ ద్రోసి కీడు నిను దూరమ్ము చేయదొమ్మిగ రాగలదా || భయ ||

 2. నీవే స్వయముగ - నీ కష్టములలో - దేవా యని ప్రార్ధించుచు నుండగ దేవుని వగ్ధా - నావళినానుకొని దీవెనకొరకై - దిట్టముగ వేడుగ - దైవగ్రంధమందునున్న వాక్యము - లేవరాలమూటయంచు దానిలో జీవ మొంద నీవు చేయుప్రార్ధన - నే విధాన దాటికీడు రాగలదా || భయ ||

 3. పాటలు ప్రార్ధన - వాక్యపఠనము - ధాటియౌ శుభవార్త ప్రకటనలు దీటగు కానుకల్ - తెచ్చు సమర్పణ - నీటుగజేసిన - నిలబడగలవు = లోటులేకయీ యాచారములను - మేటియనగ నీవు చెయుచుండగ వీటినెల్ల - నడ్డగించి నిజముగా దాటి మీదికి కీడు రాగలదా || భయ ||

 4. దినదినమును ప్రార్ధించి నీ కొరకు - మనవులు విజ్ఞాపనలు చేయు టకు - ఘనులగు భక్తులు - పనిబూనిరిగదా - విని వర్ధిల్లుము విశ్వాసముతో = కనికరించి తండ్రి వాక్యము నరు - లనయ మటులు చేయుమనిన విజ్ఞా-పనలను భక్తుల - నెగసిదాటుకొని నినుచిక్కుబెట్ట రాగలదె కీడు || భయ ||

 5. గాలితుఫాను - బోలిన శ్రమలును - వేల దురాత్మలు తూలజేయ గను - వేల వేల - సైన్యాలదూతలు - తోలివేతురు దయ్యాలను దూరము = భూలోకులకంటే గూడయోధులు - కాలజ్ఞాను లాత్మ రూపులా దూ - తాళినంత ఢీకొనుచు కీడు ఈ - వేళ నీ పైకి దండెత్తగలదా || భయ ||

 6. పరలోకంబున -ప రిశుద్ధులు నీకొరకై ప్రార్ధన - నిరతముచేయగ అరమర యేలను - మురియుచు నుండుము - గురిదరి లేనట్లు వెరువగనేల - ధరణిలోన వారుకూడ నీవలె - మరి మరికష్టంబు లొంది నేడితరుణమందు ప్రార్ధించు ప్రార్ధనలు - దొరలించి పైకి కీడు రాగలదా || భయ ||

 7. శోధనలందున - బాధలయందున - ఆదరించు పరిశుద్ధాత్మ యుం డగా - మోదమొంద రా - బోవు సంగతులు - నీ దౌర్భల్యము నెరిగి వచించుచు = వేదమందు చెప్పియున్నవిధముగ - నీదు హృదయ మందు నిండియు - బోధచేయునాత్మతోడకీడు - వాదులాడి నీ దరికి రాగలదా || భయ ||

 8. దిక్కైనట్టి - దేవుడే నరుడై - మిక్కిలి ప్రేమతో మేలుచేయుచు ఇక్కడ ఎన్నో హింసలుపొంది - ఎక్కడలేని మృతిజెంది బ్రతికి = ఎక్కివెళ్ళిపరమందు తండ్రికుడి ప్రక్కనుండి ప్రార్ధించురక్షకుని చక్కని విజ్ఞాపనలనెల్లను - ధిక్కరించి కీడు రాగలుగునా || భయ ||

 9. నేను సృజించిన - ఈ నరులందరు - మానక ప్రార్ధనల్ గానముల్ చేయగ - నేను వినక పో - యిన నా సృష్టిని - నేనే నాశనము చేసి నట్లుండును - గానవారి ప్రార్ధనలాలకించెద - పూని కృపను జూపిం చెదనంచు - ఏనాటికి విడువననెడి తండ్రిని - గానకుండ కీడు దుమికి వచ్చునా || భయ ||

 10. శ్రమలు ఇబ్బందులు - సకల శోధనలు విమల మార్గము గా - వించు సాధనములు - సుమతి యోబొందిన - శోధనలన్నియు - సమయమురాగా - సాగిపొయెను = విమలాత్మ స్నానమొందిన నీకు శ్రమలలోన గలిగినట్టి యనుభవము నిరర్ధకము చేసి నీసమీ - ప మునకైన కీడు చేరగలదా || భయ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


75. bhayapaDakuDi (viSvaasiki aadaraNa)

raagaM: daevagaaMdhaari taaLaM: aadi  bhayapaDaraadu - kreestuviSvaasi - bhayapaDi digulupaDaraadu sumee bhayapaDuTeMduku - baibilunaMduna - nayamagu vaagdhaanaMbulu galavu bhayapaDakuDaneDi palukulu neeku jayamu galuga mooDu vaMdala aruvai - ayidu galavu = ae - Daadi poDuguna - bhayapaDaku niraaSapaDaku meMduna || bhaya ||

 1. chimmacheekaTulu - kammina reetiga - immahikashTamu lennOgalugaga - nammiMchu drOhamu nashTamu du@hkhamu sommasillunaTula chuTTu konaMga = namminavaariki veluguga naksha - trammulavale vaenavaelu vaagdhaana - mmuluMDa drOsi keeDu ninu doorammu chaeyadommiga raagaladaa || bhaya ||

 2. neevae svayamuga - nee kashTamulalO - daevaa yani praardhiMchuchu nuMDaga daevuni vagdhaa - naavaLinaanukoni deevenakorakai - diTTamuga vaeDuga - daivagraMdhamaMdununna vaakyamu - laevaraalamooTayaMchu daanilO jeeva moMda neevu chaeyupraardhana - nae vidhaana daaTikeeDu raagaladaa || bhaya ||

 3. paaTalu praardhana - vaakyapaThanamu - dhaaTiyau Subhavaarta prakaTanalu deeTagu kaanukal^ - techchu samarpaNa - neeTugajaesina - nilabaDagalavu = lOTulaekayee yaachaaramulanu - maeTiyanaga neevu cheyuchuMDaga veeTinella - naDDagiMchi nijamugaa daaTi meediki keeDu raagaladaa || bhaya ||

 4. dinadinamunu praardhiMchi nee koraku - manavulu vij~naapanalu chaeyu Taku - ghanulagu bhaktulu - paniboonirigadaa - vini vardhillumu viSvaasamutO = kanikariMchi taMDri vaakyamu naru - lanaya maTulu chaeyumanina vij~naa-panalanu bhaktula - negasidaaTukoni ninuchikkubeTTa raagalade keeDu || bhaya ||

 5. gaalituphaanu - bOlina Sramalunu - vaela duraatmalu toolajaeya ganu - vaela vaela - sainyaaladootalu - tOlivaeturu dayyaalanu dooramu = bhoolOkulakaMTae gooDayOdhulu - kaalaj~naanu laatma roopulaa doo - taaLinaMta Dheekonuchu keeDu ee - vaeLa nee paiki daMDettagaladaa || bhaya ||

 6. paralOkaMbuna -pa riSuddhulu neekorakai praardhana - niratamuchaeyaga aramara yaelanu - muriyuchu nuMDumu - guridari laenaTlu veruvaganaela - dharaNilOna vaarukooDa neevale - mari marikashTaMbu loMdi naeDitaruNamaMdu praardhiMchu praardhanalu - doraliMchi paiki keeDu raagaladaa || bhaya ||

 7. SOdhanalaMduna - baadhalayaMduna - aadariMchu pariSuddhaatma yuM Dagaa - mOdamoMda raa - bOvu saMgatulu - nee daurbhalyamu nerigi vachiMchuchu = vaedamaMdu cheppiyunnavidhamuga - needu hRdaya maMdu niMDiyu - bOdhachaeyunaatmatODakeeDu - vaadulaaDi nee dariki raagaladaa || bhaya ||

 8. dikkainaTTi - daevuDae naruDai - mikkili praematO maeluchaeyuchu ikkaDa ennO hiMsalupoMdi - ekkaDalaeni mRtijeMdi bratiki = ekkiveLLiparamaMdu taMDrikuDi prakkanuMDi praardhiMchurakshakuni chakkani vij~naapanalanellanu - dhikkariMchi keeDu raagalugunaa || bhaya ||

 9. naenu sRjiMchina - ee narulaMdaru - maanaka praardhanal^ gaanamul^ chaeyaga - naenu vinaka pO - yina naa sRshTini - naenae naaSanamu chaesi naTluMDunu - gaanavaari praardhanalaalakiMcheda - pooni kRpanu joopiM chedanaMchu - aenaaTiki viDuvananeDi taMDrini - gaanakuMDa keeDu dumiki vachchunaa || bhaya ||

 10. Sramalu ibbaMdulu - sakala SOdhanalu vimala maargamu gaa - viMchu saadhanamulu - sumati yOboMdina - SOdhanalanniyu - samayamuraagaa - saagipoyenu = vimalaatma snaanamoMdina neeku SramalalOna galiginaTTi yanubhavamu nirardhakamu chaesi neesamee - pa munakaina keeDu chaeragaladaa || bhaya ||