101. వివాహము ఘనమైనది

రాగం: దుర్గా తాళం: ఆది  ఆనంద వివాహంబీ ధరణిన్ - ఆహామహోత్త - మంబన్నిటిలో || ఆనంద ||

 1. దేవదేవుని సంకల్పంబిది - దివ్యమైన లోకాధారం బిది = పావ నంబుగా భావించెను ప్రభు - భావము నెరిగియు - ఘనముగ నెంచుడి || ఆనంద ||

 2. నరకులమంతటి కాది కార్యమీ - వర వివాహమె జరిగెను జగతిన్ = పరిణయము లేనిదే - నరకులముండదు - ధరన్ ఘనత కరహంబిదియె కాదా || ఆనంద ||

 3. ఆది వివాహము ఆ - ప్రభు జేసెను - ఆ సమయంబున - సర్వ జీవులును = మోదమొందె పరిశుద్ధత తోడను - ఏదేన్ వనంబున నిది ఘనమయ్యెన్ || ఆనంద ||

 4. దేవుడు నరుడై - కానాన్ పెండ్లిలో - దిటమగు తొలి అ - ద్భుతమున జేసెను = ఆ వరుడే భువి - అన్ని వివాహముల్ - నొనరగ చేసెను ఘనముగ నెంచుడి || ఆనంద ||

 5. సంఘము వధువుగ - సార్ధకమయ్యన్ - సంఘవరుడు శ్రీ - యేసుం డయ్యెను = సంఘము క్రైస్తవ - సహ వాసమునన్ - సంతోషమున ఘనపర్చుడీ దీనిన్ || ఆనంద ||

 6. నీ వివాహమున - నీదంపతులగు - నీ...కును నీ...కున్ = దైవోద్దేశపు దీవెనలన్నియు ధరన్ - విరివిగ కలుగున గాక || ఆనంద ||

 7. చూడ జేరిన - సోదర సోదరిమణులకు మంగళ - విభవబున నా - నందపు జీవిత = విమలపు స్తితి లిఖి - యించు గాక || ఆనంద ||

 8. పరిణయమును జత పర్చిన పితకున్ - స్థిరము జేసిన దేవసుతు నకున్ = ఉరు సాయంబి డు - పరిశుద్ధాత్మకున్ - యుగముల నెప్పుడు - కలుగును స్తోత్రము || ఆనంద ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


101. vivaahamu ghanamainadi

raagaM: durgaa taaLaM: aadi  aanaMda vivaahaMbee dharaNin^ - aahaamahOtta - maMbanniTilO || aanaMda ||

 1. daevadaevuni saMkalpaMbidi - divyamaina lOkaadhaaraM bidi = paava naMbugaa bhaaviMchenu prabhu - bhaavamu nerigiyu - ghanamuga neMchuDi || aanaMda ||

 2. narakulamaMtaTi kaadi kaaryamee - vara vivaahame jarigenu jagatin^ = pariNayamu laenidae - narakulamuMDadu - dharan^ ghanata karahaMbidiye kaadaa || aanaMda ||

 3. aadi vivaahamu aa - prabhu jaesenu - aa samayaMbuna - sarva jeevulunu = mOdamoMde pariSuddhata tODanu - aedaen^ vanaMbuna nidi ghanamayyen^ || aanaMda ||

 4. daevuDu naruDai - kaanaan^ peMDlilO - diTamagu toli a - dbhutamuna jaesenu = aa varuDae bhuvi - anni vivaahamul^ - nonaraga chaesenu ghanamuga neMchuDi || aanaMda ||

 5. saMghamu vadhuvuga - saardhakamayyan^ - saMghavaruDu Sree - yaesuM Dayyenu = saMghamu kraistava - saha vaasamunan^ - saMtOshamuna ghanaparchuDee deenin^ || aanaMda ||

 6. nee vivaahamuna - needaMpatulagu - nee...kunu nee...kun^ = daivOddaeSapu deevenalanniyu dharan^ - viriviga kaluguna gaaka || aanaMda ||

 7. chooDa jaerina - sOdara sOdarimaNulaku maMgaLa - vibhavabuna naa - naMdapu jeevita = vimalapu stiti likhi - yiMchu gaaka || aanaMda ||

 8. pariNayamunu jata parchina pitakun^ - sthiramu jaesina daevasutu nakun^ = uru saayaMbi Du - pariSuddhaatmakun^ - yugamula neppuDu - kalugunu stOtramu || aanaMda ||