1. ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను;

 2. మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున వారిని ఆశీర్వదించి వారికి నరులని పేరు పెట్టెను.

 3. ఆదాము నూట ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి తన పోలికెగా తన స్వరూపమున కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెట్టెను.

 4. షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బ్రదికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండ్లు; అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 5. ఆదాము బ్రదికిన దిన ములన్నియు తొమి్మదివందల ముప్పది యేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 6. షేతు నూట అయిదేండ్లు బ్రదికి ఎనోషును కనెను.

 7. ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిదివందల ఏడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 8. షేతు బ్రదికిన దిన ములన్నియు తొమి్మదివందల పండ్రెండేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 9. ఎనోషు తొంబది సంవత్సరములు బ్రదికి, కేయినానును కనెను.

 10. కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిది వందల పదునైదేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 11. ఎనోషు దినములన్నియు తొమి్మదివందల అయి దేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 12. కేయినాను డెబ్బది యేండ్లు బ్రదికి మహలలేలును కనెను.

 13. మహలలేలును కనినతరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 14. కేయినాను దినములన్నియు తొమి్మదివందల పది యేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 15. మహలలేలు అరువది యైదేండ్లు బ్రదికి యెరెదును కనెను.

 16. యెరెదును కనినతరువాత మహలలేలు ఎనిమిది వందల ముప్పదియేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 17. మహలలేలు దినములన్నియు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 18. యెరెదు నూట అరువది రెండేండ్లు బ్రదికి హనోకును కనెను.

 19. హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిది వందలయేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 20. యెరెదు దినములన్నియు తొమి్మదివందల అరువదిరెండేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 21. హనోకు అరువది యైదేండ్లు బ్రదికి మెతూషెలను కనెను.

 22. హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడు వందలయేండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తె లను కనెను.

 23. హనోకు దినములన్నియు మూడువందల అరువదియైదేండ్లు.

 24. హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక అతడు లేకపోయెను.

 25. మెతూషెల నూట ఎనుబదియేడేండ్లు బ్రదికి లెమెకును కనెను.

 26. మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడు వందల ఎనుబది రెండేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 27. మెతూషెల దినములన్నియు తొమి్మదివందల అరువది తొమి్మదియేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 28. లెమెకు నూట ఎనుబది రెండేండ్లు బ్రదికి ఒక కుమా రుని కని

 29. భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయములోను మన పని విషయము లోను ఇతడు మనకు నెమ్మది కలుగజేయుననుకొని అతనికి నోవహు అని పేరు

 30. లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

 31. లెమెకు దినములన్నియు ఏడువందల డెబ్బది యేడేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

 32. నోవహు ఐదువందల యేండ్లు గలవాడై షేమును హామును యాపెతును కనెను.

 1. This is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God.

 2. Male and female he created them, and he blessed them and named them Man when they were created.

 3. When Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.

 4. The days of Adam after he fathered Seth were 800 years; and he had other sons and daughters.

 5. Thus all the days that Adam lived were 930 years, and he died.

 6. When Seth had lived 105 years, he fathered Enosh.

 7. Seth lived after he fathered Enosh 807 years and had other sons and daughters.

 8. Thus all the days of Seth were 912 years, and he died.

 9. When Enosh had lived 90 years, he fathered Kenan.

 10. Enosh lived after he fathered Kenan 815 years and had other sons and daughters.

 11. Thus all the days of Enosh were 905 years, and he died.

 12. When Kenan had lived 70 years, he fathered Mahalalel.

 13. Kenan lived after he fathered Mahalalel 840 years and had other sons and daughters.

 14. Thus all the days of Kenan were 910 years, and he died.

 15. When Mahalalel had lived 65 years, he fathered Jared.

 16. Mahalalel lived after he fathered Jared 830 years and had other sons and daughters.

 17. Thus all the days of Mahalalel were 895 years, and he died.

 18. When Jared had lived 162 years he fathered Enoch.

 19. Jared lived after he fathered Enoch 800 years and had other sons and daughters.

 20. Thus all the days of Jared were 962 years, and he died.

 21. When Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah.

 22. Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters.

 23. Thus all the days of Enoch were 365 years.

 24. Enoch walked with God, and he was not, for God took him.

 25. When Methuselah had lived 187 years, he fathered Lamech.

 26. Methuselah lived after he fathered Lamech 782 years and had other sons and daughters.

 27. Thus all the days of Methuselah were 969 years, and he died.

 28. When Lamech had lived 122 years, he fathered a son

 29. and called his name Noah, saying, "Out of the ground that the LORD has cursed this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands."

 30. Lamech lived after he fathered Noah 595 years and had other sons and daughters.

 31. Thus all the days of Lamech were 777 years, and he died.

 32. After Noah was 500 years old, Noah fathered Shem, Ham, and Japheth.

 1. आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया;

 2. उस ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा।

 3. जब आदम एक सौ तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्रा उत्पन्न हुआ उसका नाम शेत रखा।

 4. और शेत के जन्म के पश्चात् आदम आठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं।

 5. और आदम की कुल अवस्था नौ सौ तीस वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 6. जब शेत एक सौ पांच वर्ष का हुआ, तब उस ने एनोश को जन्म दिया।

 7. और एनोश के जन्म के पश्चात् शेत आठ सौ सात वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं।

 8. और शेत की कुल अवस्था नौ सौ बारह वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 9. जब एनोश नब्बे वर्ष का हुआ, तब उस ने केनान को जन्म दिया।

 10. और केनान के जन्म के पश्चात् एनोश आठ सौ पन्द्रह वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई।

 11. और एनोश की कुल अवस्था नौ सौ पांच वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 12. जब केनान सत्तर वर्ष का हुआ, तब उस ने महललेल को जन्म दिया।

 13. और महललेल के जन्म के पश्चात् केनान आठ सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।

 14. और केनान की कुल अवस्था नौ सौ दस वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 15. जब महललेल पैंसठ वर्ष का हुआ, तब उस ने येरेद को जन्म दिया।

 16. और येरेद के जन्म के पश्चात् महललेल आठ सौ तीस वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।

 17. और महललेल की कुल अवस्था आठ सौ पंचानवे वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 18. जब येरेद एक सौ बासठ वर्ष का हुआ, जब उस ने हनोक को जन्म दिया।

 19. और हनोक के जन्म के पश्चात् येरेद आठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।

 20. और येरेद की कुल अवस्था नौ सौ बासठ वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।

 21. जब हनोक पैंसठ वर्ष का हुआ, तब उस ने मतूशेलह को जन्म दिया।

 22. और मतूशेलह के जन्म के पश्चात् हनोक तीन सौ वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।

 23. और हनोक की कुल अवस्था तीन सौ पैंसठ वर्ष की हुई।

 24. और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था; फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।

 25. जब मतूशेलह एक सौ सत्तासी वर्ष का हुआ, तब उस ने लेमेक को जन्म दिया।

 26. और लेमेक के जन्म के पश्चात् मतूशेलह सात सौ बयासी वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।

 27. और मतूशेलह की कुल अवस्था नौ सौ उनहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 28. जब लेमेक एक सौ बयासी वर्ष का हुआ, तब उस ने एक पुत्रा जन्म दिया।

 29. और यह कहकर उसका नाम नूह रखा, कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में, और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हम को शान्ति देगा।

 30. और नूह के जन्म के पश्चात् लेमेक पांच सौ पंचानवे वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।

 31. और लेमेक की कुल अवस्था सात सौ सतहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया।।

 32. और नूह पांच सौ वर्ष का हुआ; और नूह ने शेम, और हाम और येपेत को जन्म दिया।।


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50