1. ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపె తను వారి వంశావళి. జలప్రళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుట్టిరి.

 2. యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు.

 3. గోమెరు కుమారులు అష్కనజు రీఫతు తోగర్మా అనువారు.

 4. యావాను కుమారులు ఏలీషా తర్షీషు కిత్తీము దాదోనీము అనువారు.

 5. వీరినుండి సముద్ర తీరమందుండిన జనములు వ్యాపించెను. వారివారి జాతుల ప్రకారము, వారివారి భాషలప్రకారము, వారివారి వంశముల ప్రకారము, ఆ యా దేశములలో వారు వేరైపోయిరి.

 6. హాము కుమారులు కూషు మిస్రాయిము పూతు కనాను అనువారు.

 7. కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబ్తా రాయమా సబ్తకా అనువారు. రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు.

 8. కూషు నిమ్రోదును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాక్రమశాలియై యుండుటకు ఆరంభించెను.

 9. అతడు యెహోవాయెదుట పరాక్రమముగల వేటగాడు. కాబట్టియెహోవా యెదుట పరా క్రమముగల వేటగాడైన నిమ్రోదువలె అను లోకోక్తికలదు.

 10. షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అక్కదు కల్నే అను పట్టణములు అతని రాజ్యమునకు మొదలు.

 11. ఆ దేశములోనుండి అష్షూరుకు బయలుదేరి వెళ్లి నీనెవెను రహోబోతీరును కాలహును

 12. నీనెవెకును కాలహుకును మధ్యనున్న రెసెనును కట్టించెను; ఇదే ఆ మహా పట్ట ణము.

 13. మిస్రాయిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను నప్తుహీయులను

 14. పత్రుసీయులను కస్లూ హీయులను కఫ్తోరీయులను కనెను. ఫిలిష్తీయులు కస్లూ హీయులలోనుండి వచ్చిన వారు.

 15. కనాను తన ప్రథమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను అమోరీయులను గిర్గాషీయులను

 16. హివ్వీయులను అర్కీయులను సినీయులను

 17. అర్వాదీయు లను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను.

 18. తరువాత కనానీయుల వంశములు వ్యాపించెను.

 19. కనానీయుల సరిహద్దు సీదోనునుండి గెరారుకు వెళ్లు మార్గములో గాజా వరకును, సొదొమ గొమొఱ్ఱా అద్మా సెబోయిము లకు వెళ్లు మార్గములో లాషావరకును ఉన్నది.

 20. వీరు తమతమ వంశముల ప్రకారము తమతమ భాషల ప్రకారము తమతమ దేశములనుబట్టియు జాతులను బట్టియు హాము కుమారులు.

 21. మరియు ఏబెరుయొక్క కుమారులందరికి పితరుడును, పెద్దవాడయిన యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుట్టెను.

 22. షేము కుమారులు ఏలాము అష్షూరు అర్పక్షదు లూదు అరామను వారు.

 23. అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు.

 24. అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.

 25. ఏబెరుకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి. వారిలో ఒకనిపేరు పెలెగు, ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.

 26. యొక్తాను అల్మోదాదును షెలపును హసర్మా వెతును యెరహును

 27. హదోరమును ఊజాలును దిక్లాను

 28. ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను

 29. ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొక్తాను కుమారులు.

 30. మేషానుండి సపారాకు వెళ్లు మార్గములోని తూర్పు కొండలు వారి నివాసస్థలము.

 31. వీరు తమతమ వంశముల ప్రకారము తమతమ భాషలప్రకారము తమతమ దేశ ములనుబట్టియు తమతమ జాతులనుబట్టియు షేము కుమారులు.

 32. వారివారి జనములలో వారివారి సంతతుల ప్రకారము, నోవహు కుమారుల వంశములు ఇవే. జలప్రవాహము గతించిన తరువాత వీరిలోనుండి జనములు భూమిమీద వ్యాపించెను.

 1. These are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. Sons were born to them after the flood.

 2. The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

 3. The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.

 4. The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and Dodanim.

 5. From these the coastland peoples spread in their lands, each with his own language, by their clans, in their nations.

 6. The sons of Ham: Cush, Egypt, Put, and Canaan.

 7. The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba and Dedan.

 8. Cush fathered Nimrod; he was the first on earth to be a mighty man.

 9. He was a mighty hunter before the LORD. Therefore it is said, "Like Nimrod a mighty hunter before the LORD."

 10. The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

 11. From that land he went into Assyria and built Nineveh, Rehoboth-Ir, Calah, and

 12. Resen between Nineveh and Calah; that is the great city.

 13. Egypt fathered Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,

 14. Pathrusim, Casluhim (from whom the Philistines came), and Caphtorim.

 15. Canaan fathered Sidon his firstborn and Heth,

 16. and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,

 17. the Hivites, the Arkites, the Sinites,

 18. the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites. Afterward the clans of the Canaanites dispersed.

 19. And the territory of the Canaanites extended from Sidon in the direction of Gerar as far as Gaza, and in the direction of Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboiim, as far as Lasha.

 20. These are the sons of Ham, by their clans, their languages, their lands, and their nations.

 21. To Shem also, the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, children were born.

 22. The sons of Shem: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, and Aram.

 23. The sons of Aram: Uz, Hul, Gether, and Mash.

 24. Arpachshad fathered Shelah; and Shelah fathered Eber.

 25. To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother's name was Joktan.

 26. Joktan fathered Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

 27. Hadoram, Uzal, Diklah,

 28. Obal, Abimael, Sheba,

 29. Ophir, Havilah, and Jobab; all these were the sons of Joktan.

 30. The territory in which they lived extended from Mesha in the direction of Sephar to the hill country of the east.

 31. These are the sons of Shem, by their clans, their languages, their lands, and their nations.

 32. These are the clans of the sons of Noah, according to their genealogies, in their nations, and from these the nations spread abroad on the earth after the flood.

 1. नूह के पुत्रा जो शेम, हाम और येपेत थे उनके पुत्रा जलप्रलय के पश्चात् उत्पन्न हुए : उनकी वंशावली यह है।।

 2. येपेत के पुत्रा : गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक, और तीरास हुए।

 3. और गोमेर के पुत्रा : अशकनज, रीपत, और तोगर्मा हुए।

 4. और यावान के वंश में एलीशा, और तर्शीश, और कित्ती, और दोदानी लोग हुए।

 5. इनके वंश अन्यजातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट गए, कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों, और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।।

 6. फिर हाम के पुत्रा : कूश, और मि , और फूत और कनान हुए।

 7. और कूश के पुत्रा सबा, हवीला, सबता, रामा, और सबूतका हुए : और रामा के पुत्रा शबा और ददान हुए।

 8. और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ; पृथ्वी पर पहिला वीर वही हुआ है।

 9. वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेवाला ठहरा, इस से यह कहावत चली है; कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेवाला।

 10. और उसके राज्य का आरम्भ शिनार देश में बाबुल, अक्कद, और कलने हुआ।

 11. उस देश से वह निकलकर अश्शूर् को गया, और नीनवे, रहोबोतीर, और कालह को,

 12. और नीनवे और कालह के बीच रेसेन है, उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है।

 13. और मि के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही,

 14. और पत्रुसी, कसलूही, और कप्तोरी लोग हुए, कसलूहियों मे से तो पलिश्ती लोग निकले।।

 15. फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सीदोन, तब हित्त,

 16. और यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी,

 17. हिव्वी, अर्की, सीनी,

 18. अर्वदी, समारी, और हमाती लोग भी हुए : फिर कनानियों के कुल भी फैल गए।

 19. और कनानियों का सिवाना सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ।

 20. हाम के वंश में ये ही हुए; और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों, और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।।

 21. फिर शेम, जो सब एबेरवंशियों का मूलपुरूष हुआ, और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्रा उत्पन्न हुए।

 22. शेम के पुत्रा : एलाम, अश्शूर्, अर्पक्षद्, लूद और आराम हुए।

 23. और आराम के पुत्रा : ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए।

 24. और अर्पक्षद् ने शेलह को, और शेलह ने एबेर को जन्म दिया।

 25. और एबेर के दो पुत्रा उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान है।

 26. और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेप, हसर्मावेत, येरह,

 27. यदोरवाम, ऊजाल, दिक्ला,

 28. ओबाल, अबीमाएल, शबा,

 29. ओपीर, हवीला, और योबाब को जन्म दिया : ये ही सब योक्तान के पुत्रा हुए।

 30. इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ।

 31. शेम के पुत्रा ये ही हुए; और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।।

 32. नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं : और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं; और जलप्रलय के पश्चात् पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बंट गई।।


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50