సంఘారాధనలు

 1. Home
 2. Docs
 3. సంఘారాధనలు
 4. 14. కాలోచిత ప్రార్ధనలు
 5. క్రీస్తు జన్మ ప్రవచన సంత్సరములు

క్రీస్తు జన్మ ప్రవచన సంత్సరములు

ప్రవచము విన్న వారు వాక్యభాగము సుమారు ఏ సంవత్సరమున వినిపింపబడెను

 1. ఆదాము ఆది 3:15 క్రీ||పూ||4004 సం.
 2. నోవాహు ఆది 6:18 ” 2353 సం.
 3. షేము ఆది 9:26 “ 2348 సం.
 4. అబ్రహాము ఆది 12:3 ” 2126 సం.
 5. ఇస్సాకు ఆది 26:4 ” 1806 సం.
 6. యాకోబు ఆది 28:14 ” 1760 సం.
 7. యూదా ఆది 49:10 ” 1689 సం.
 8. ఇశ్రాయేలీయులు సంఖ్యా24:17 ” 1452 సం.
 9. మోషే ద్వితి 18:18 ” 1451 సం.
 10. దావీదు 2సమూ 7:16 ” 1042 సం.
 11. యెషయా యెషయా 7:14 ” 742 సం. " 9:6 " 710 సం.
 12. మీకా మీకా 5:2 ” 710 సం.
 13. యోసేపు మత్తయి 1:20,21 ” 5సం.
Please follow and like us:
క్రీస్తు జన్మ ప్రవచన సంత్సరములు
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?