రక్షణ వార్తావళి

  1. Home
  2. Docs
  3. రక్షణ వార్తావళి
  4. సుఖారు

సుఖారు

క్రీస్తు ప్రభువు మహామహోపాధ్యాయుడు. గొప్ప మతబోధకుడు పాపాత్ములను రక్షించునట్టి ఉపన్యాసకుడు. తన పావన జీవితము వలన, తన మథురోక్తుల వలన పాపులను రక్షణ మార్గమునకు త్రిప్పగల ఆకర్షణీయుడు. ఈ సంగతులు దిగువనున్న చరిత్ర వలన తేటపడుచున్నవి.

    ” ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్ళవలసి వచ్చెను గనుక యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపు కిచ్చిన భూమి, దగ్గరనున్న సమరయలోని సుఖారను ఒక ఊరికి వచ్చెను. అక్కడ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు ప్రయానము వలన అలసియున్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను. అప్పటికి ఇంచుమించు పండ్రెండు గంటలాయెను. సమరయ స్త్రీ యొకతె నీళ్ళు చేదుకొనుటకు అక్కడికిరాగా యేసు నాకు దాహమున కిమ్మని ఆమె నడిగెను. ఆయన శిష్యులు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్ళి యుండిరి. ఆ సమరయ స్త్రీ యూదుడవైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన దాహమున కిమ్మని యేలాగు అడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పెను. ఏలయ్నగా యూదులు సమర్యులతో సాంగత్యము చేయరు. అందుకు యేసు-నీవు దేవుని -వరమును-నాకు దాహమున కిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్న వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు. ఆయన నీకు జీవజల మిచ్చునని ఆమెతో చెప్పెను. అప్పుడాస్త్రీ – అయ్యా! ఈ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకు యేమియు లేదే; ఆ జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరుకును? తానును, తన కుమాళ్ళును, పశువులును, ఈ బావి నీళ్ళు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రియైన యాకోబు కంటె నీవు గొప్పవాడవా? అని ఆయనను అడిగెను. అందుకు యేసు-ఈ నీళ్ళు త్రాగు ప్రతివాడును మరల దప్పిగొనును; నేనిచ్చు నీళ్ళు త్రాగువాడెప్పుడును దప్పిగొనడు; నేను వానికిహ్చు నీళ్ళు నిత్యజీవము కలుగుటకై వానిలో “ఊరెడి నీటి బుగ్గ”గా ఉండునని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి -అయ్యా, నేను దపిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్ళు నాకు దయచేయుమని అడుగగా యేసు-నీవు వెళ్ళి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని ఇక్కడకి రమ్మని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ స్త్రీ -నాకు పెనిమిటి లేడనగా, యేసు ఆమెతో -నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాట సరియే; నీకు అయిదుగూ పెనిమిట్లుండిరి. ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటికాడు; సత్యమే చెప్పితివనెను. అప్పుడా స్త్రీ -అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని గ్రహిమ్హుచున్నాను. మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించిరి, గాని ఆరాధింప వలసిన స్థలము యెరూషములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇట్లనెను – అమ్మా! ఒక కాలము వచ్చుచున్నది; ఆకాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను, యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు. నా మాట నమ్ముము; మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధించువారు, మేము, మాకు తెలిసిన దానిని ఆరాధించువారము, రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచున్నది. అయితే యధార్ధముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోను, సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది. అది ఇప్పుడును వచ్చేయున్నది; తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావలెనని తండ్రి కోరుచున్నాడు; దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను, సత్యముతోను, సత్యముతోను ఆరాధింపవలెననెను. ఆ స్త్రీ ఆయనతో – క్రీస్తనబడిన మెస్సీయ వచ్చునని నేనెరుగుదును; ఆ స్త్రీ ఆయనతో – క్రీస్తనబడిన మెస్సీయ వచ్చునని నేనెరుగుదును; ఆయన వచ్చునపుడు మాకు సమస్తమును తెలియ జేయునని చెప్పగా యేసు -నీతో మాటలాడుచున్న నేనే ఆయనని అమెతో చెప్పెను.          

     తానును, తన కుమాళ్ళును, పశువులును, ఈ బావి నీళ్ళు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రియైన యాకోబు కంటె నీవు గొప్పవాడవా? అని ఆయనను అడిగెను. అందుకు యేసు-ఈ నీళ్ళు త్రాగు ప్రతివాడును మరల దప్పిగొనును; నేనిచ్చు నీళ్ళు త్రాగువాడెప్పుడును దప్పిగొనడు; నేను వానికిచ్చునీళ్ళు నిత్యజీవము కలుగుటకై వానిలో “ఊరెడి నీటి బుగ్గ”గా ఉండునని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి -అయ్యా, నేను దపిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్ళు నాకు దయచేయుమని అడుగగా యేసు-నీవు వెళ్ళి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని ఇక్కడకి రమ్మని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ స్త్రీ -నాకు పెనిమిటి లేడనగా, యేసు ఆమెతో -నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాట సరియే; నీకు అయిదుగురు పెనిమిట్లుండిరి. ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటికాడు; సత్యమే చెప్పితివనెను. అప్పుడా స్త్రీ -అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను. మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించిరి, గాని ఆరాధింప వలసిన స్థలము యెరూషములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇట్లనెను – అమ్మా! ఒక కాలము వచ్చుచున్నది; ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను, యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు. నా మాట నమ్ముము; మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధించువారు, మేము, మాకు తెలిసిన దానిని ఆరాధించువారము, రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచున్నది. అయితే యధార్ధముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోను, సత్యముతోనుతండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది. అది ఇప్పుడును వచ్చేయున్నది; తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావలెనని తండ్రి కోరుచున్నాడు; దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను, సత్యముతోను ఆరాధింపవలెననెను. ఆ స్త్రీ ఆయనతో – క్రీస్తనబడిన మెస్సీయ వచ్చునని నేనెరుగుదును; ఆయన వచ్చునపుడు మాకు సమస్తమును తెలియ జేయునని చెప్పగా యేసు -నీతో మాటలాడుచున్న నేనే ఆయనని అమెతో చెప్పెను.

       ఇంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాటలాడుట చూచి ఆశ్చర్యపడిరి గాని – నీకేమి కావలెనని యైనను, ఈమెతో ఎందుకు మాటలాడుచున్నావని యైనను ఎవడును అడుగలేదు. ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి, ఊరిలోనికి వెళ్ళి – మీరువచ్చి, నేను చేసినవన్నియు నాతో చెప్పిన మనుష్యుని చూడుడి; ఈయన క్రీస్తుకాడా! అని ఆ ఊరివారితో చెప్పగా, వారు ఊరిలో నుండి బయలుదేరి ఆయన యొద్దకు వచ్చు చుండిరి. ఆ లోగా శిష్యులు -బోధకుడా, భోజనము చేయుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. అందుకాయన-భుజించుటకు మికు తెలియని ఆహారము నాకు ఉన్నదని వారితో చెప్పగా, శిష్యులు-ఆయన భుజించుటకు ఎవడైన నేమైన తెచ్చెనేమో అని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి. యేసు వారిని చూచి-నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు, ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమైయున్నది. ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు గదా. ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి; అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చియున్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను. విత్తువాడును, కోయువాడును కూడ సంతోషించునట్లు, కోయువాడు జీతము పుచ్చుకొని నిత్యజీవార్ధమైన ఫలము సమకూర్చు కొనుచున్నాడు. విత్తువాడొకడు, కోయువాడొకడను మాట ఈ విషయములో సత్యమే. మీరు దేనిగూర్చి కష్టపడలేదో దానిని కోయుటకు మిమ్మును పంపితిని; ఇతరులు కష్టపడిరి మీరు వారి కష్ట ఫలములో ప్రవేశించుచున్నారని చెప్పెను.

         నేను చేసినవన్నియు నాతో చెప్పెనని సాక్ష్యమిచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరి. ఆ సమరయులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, తమయొద్ద ఉండుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. గనుక ఆయన అక్కడ రెండు దినములుండెను. ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూచి – ఇకమీదట నీవు చెప్పిన మాటను బట్టి కాక మా మట్టుకు మేము విని, ఈయన నిజముగా లోక రక్షకుడని తెలిసికొని నమ్ముచున్నామనిరి. 

         ఆ రెండు దినములైన తరువాత ఆయన అక్కడ నుండి బయలు దేరి గలిలయకు వెళ్ళెను. ఎందుకనగా ప్రవక్త స్వదేశములో ఘనత పొందడని యేసు సాక్ష్యమిచ్చెను. గలిలయులు కూడ ఆ పండుగకు వెళ్ళువారు గనుక యెరూషలేములో పండుగ   సమయమున ఆయన చేసిన కార్యములన్నియు వారు చూచినందున ఆయన గలిలయకు వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకొనిరి” [యోహాను 4:4-45].

సీ” జీవజలంబీయ-స్త్రీని నూతిజలము-అడిగిన పరమ దా – నాత్ము డెవడు క్రీస్తును అనిచెప్పి-ఆస్త్రీని బోధకు-రాలిగ మార్చిన-రాయుడెవడు సమరయులకు యూదా-జనులకు పొత్తుకలిపిన న్యాయ-పురుషుడెవడు ఏకాంతమున పర-స్త్రీకి మర్యాదగ-ధర్మము చెప్పిన-తండ్రి యెవడు

తే: అన్న పానాదు లవసర-మైనగాని

      పరులరక్షణకై పాటు-పడిన దెవడు

     అతడె దేవుడౌ యేసుక్రీ-స్తాయెనాకు నన్ను      తనయందునిల్పిన-నరజనుండు.

Please follow and like us:
సుఖారు
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?