రక్షణ వార్తావళి

  1. Home
  2. Docs
  3. రక్షణ వార్తావళి
  4. దాత

దాత

ప్రియులారా! పేదరికము, ఇబ్బంది-ఇవి సృష్టికర్త కలుగజేసినవి కావు. ఆయన మానవుల ఉపయోగార్ధమై కలుగజేసిన వేవనగా:-జీవము, వెలుగు, గాలి, వాన, ఆకాశము, భూమి, వాటిలోనున్న సమస్తము. వాటిలో జబ్బు వస్తువు లేమియు లేవు. అన్నియు

శ్రేష్టమైనవే. పవిత్రమైనవే. మన తలిదండ్రులైన ఆది మానవులు కూడ పవిత్రులే. కాని పాపము ప్రవేశించినందున మానవులకు అనేక కష్టములు అప్పటి నుండి నేటి వరకు కలుగుచున్నవి. వ్యాధులు, ఇబ్బందులు, తెలియని అపాయములు-ఇవి తప్పుట లేదు. ఇవి

మన పొరబాటులవలన కలుగుచున్నవి. దేవుడు కలుగ జేసినవి కావు. ఆకాశదానము, భూదానము గొప్పదానములైయున్నవి. ఈ దానములకంటె మరియొక గొప్ప దానము కలదు. అది యేది? దైవ విషయములు, సృష్టి విషయములు, నరుల విషయములు

తెలియపరచునట్టి ఒక గ్రంధమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినాడు. దాని పేరు బైబిలు. దానిలో మానవులెట్లు నడువవలెనో, ఈ లోకములో జీవించినంత కాలము ఏమి చేయవలెనో, ఈ లోక జీవితము చాలించిన తర్వాత మోక్షములో మనకు రానైయున్న పరమ

భాగ్యమెట్లు సంపాదించుకొనవలెనో ఈ గ్రంధమందు తెలిసికొన వచ్చును. గనుక ఈ గ్రంధమే గొప్ప దానము. మరియొక దానము గలదు. అది ఏది? సృష్టికర్తను చూడవలెననియు, ఆయన మాటలు వినవలెననియు మానవులు కోరుచున్నారు. నిరాకారుడైన దేవుడు

మానవులకు ఎట్లు కనబడ వీలుండును? దగ్గర నుండుటకు వీలుండును గాని కనబడుటకు వీలులేదు. అందుచేత ఆయన మన నర రూపము ధరించి శరీరధారిగా జన్మించెను. జన్మించి, మానవులకు కనబడి, వారితో కలిసి మెలిసి యుండి, వారితో మాట్లాడి – ఈ

ప్రకారముగా చేసి మానవులను సంతుష్టి పరచెను. దేవుడు మానవుడైనాడు గనుక మానవులకున్న నామము వంటి ఒక నామము పెట్టుకొనుట అగత్య మై యుండెను.

    లేని యెడల ఆయనను పిలుచుట యెట్లు? యేసు క్రీస్తు అను నామమున ఆయన ప్రసిద్ధి కెక్కెను. అనేక ధర్మములను బోధించెను. పాపులకు క్షమాపణ, రోగులకు స్వస్థత, మృతులలో కొందరికి పునర్జీవము అనుగ్రహించెను. తుదకు సర్వలోక పాప 

పరిహారార్ధమై యజ్ఞముగా హతుదై పునరుత్థానుడై మోక్షలోకమునకు ఆరోహణ మయ్యెను. ఆయన మిక్కిలి త్వరలో వచ్చి విశ్వాసులను ప్రాణముతోనే మోక్ష లోకమునకు తీసికొని వెళ్ళనైయున్నాడు. సిద్ధపడండి. ఈయన బీదలు మొదలైన వారిని గూర్చి చెప్పిన

కొన్ని మాటలు ఇందు పొందుపరచుచున్నాను. ఏవనగా:- “ఏమి తిందుమో, యేమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చియైనను చింపకుడి: ఆహారము కంటే ప్రాణమును, వస్త్రముకంటే దేహమును

గొప్పవి కావా? ఆకాశపక్షులను చూడుడి; అవి విత్తవు, కోయవు. కొట్లలో కూర్చుకొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు వాటి కంటే బహు శ్రేష్టులు కారా? మీలో ఎవడు చింతించుట వలన తన యెత్తు మూరెడు ఎక్కువ

చేసికొనగలడు? వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింపనేల? అడవి పువ్వులు ఏలాగు ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి. అవి కష్టపడవు ఒడకవు; అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలోమోను సహితము వాటిలో ఒకదాని వలెనైనను అలంకరింపబడలేదు.

నేడు ఉండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంకరించిన యెడల అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా, కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, యేమి ధరించుకొందుమో అని చింతింపకుడి;

అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. అవన్నియు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింప బడును” మత్తయి 6:25-33. అడుగుడి

మీకియ్యబడును, వెదకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును. అడుగు ప్రతివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరుకును, తట్టువానికి తీయబడును” మత్తయి7:7,8. “నా నామమును బట్టి మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును.” యోహాను 14:14.

 దాతయైన క్రీస్తుప్రభువు దీవెనలు మీకు కలుగును గాక! ఆమెన్. 
Please follow and like us:
దాత
Was this article helpful to you? Yes 3 No

How can we help?