1. Home
 2. Docs
 3. దైవ సాన్నిధ్యము
 4. ఆరవ ప్రసంగము – శోధన

ఆరవ ప్రసంగము – శోధన

యెషయా 3:4: యూదావారు యెరూషలేమువారు ఏర్పాటు జనమువారు దేవుని ప్రజలు, వారు తిరుగబడిరి నేడు ఏర్పాటు జనాంగముగానున్న సన్నిధి కూటస్థులు కూడ తిరుగబడేటట్లు శోదింపబడెను, కొందరు తిరుగబడెదరు, యెహోవా మహిమగల దృష్టికి తిరుగుబాటు చేయనంతగా (యెషయా 3:8) బైబిలంతటిలో రక్షణ సువార్త గల గ్రంధము, యెషయా గ్రంధమే. నాలుగు సువార్తలతో తులతూగే గ్రంధము యెషయా గ్రంధము క్రీస్తుయొక్క జన్మ చరిత్ర యావత్తు ముందుగా వ్రాయబడియున్నది. ఈగ్రంధమే శోధన కలుగుతుంది. 2. రక్షణ పోగొట్టుకొనేటందుకు శోధన కలుగుతుంది. 3. పాపములలో ప్రవేశించేటందుకు శోధన కలుగుతుంది. పడకపోయినను తలుపు పడిన పడకపోయిన ఎట్లు కదులుతుందో అట్లేకదులును కదిలేపనున్న మాటంటే పడేస్థితిలోనికి వచ్చినట్టు జాగ్రత్తగా నుండకపోతే పడుటయే నిజము ఇక్కడున్నవారిలో అనేకమంది సుళువుగా పడిపోయేటట్లుగానే తోస్తుంది పడేటట్లుగానే కనిపిస్తున్నది. తాడిచెట్టు మొదలు కొట్టుదురు. పడిపోయేటట్లు ఊగిసలాడును. మరల మరల కొట్టగా పడిపోవును అలాగే మనుష్యులు పడిపోవుదురు.

  1. యూదా ఉన్నతమైన స్థితిలో నున్నది. 
 1. కొన్ని సంవత్సరములనుండి సాతాను పనిచేస్తున్నది (వచ్చేమీటింగుకు యెంతమందివస్తారో డబ్బు లేదని కొందరు రాకుండా నుందురు.) మతము సరిగా లేనందుననే పడిపోయింది. ఇటలీ, జర్మనీ ఎందుకు పడిపోయింది మతము సరిలేనందున 7శక్తులు గల సైతాను ప్రభువు 7 ఆత్మల యొక్క శక్తులతో సాతాను మా 7 గురి మీద పడనైయున్నను మాకేమి భయము? అతనికి భయముగాని ఎందుకంటే అతడేలాగు ఓడిపోతాడుగా మేముగాని జయమిస్తామేమిటి? మీకు బదులుగా వచ్చిన బదలీవాడవైన నీవే మాకు గెలిపిస్తావు. మాకు బదులు ఇలలోనున్న భయము కలలోనికి వచ్చింది. ఎన్ని శ్రమలొచ్చినను విచారపడకండి ఆ 7ఆత్మలయొక్క బలమును యేసుప్రభువు తనగోటితో గెంటివేయును ఏ ఆయుధములు ఆయనకు అక్కరలేదు హర్మోగెద్ధోను యుద్ధములో ముఖశ్వాసము ఆయుధము, ఏమైనా రానియ్యండి విచారముగాని భయముగాని, రానివ్వకండి, విచారము భయము సాతానునుండి వచ్చినవి. మిమ్ములనందరిని నాశనము చేయవలెనని ఎప్పటినుండో సైతానుకున్నది. అయ్యగారినే నాశనము చేయాలనుకున్నది సన్నిధి కూటములో ఇంత గొప్పదర్శనములుంటుండగా తప్పిపోవడమేమిటి బుద్ధి లేని కన్యకలు తప్పిపోవుటకు కారణమేమిటి? బైబిలు మిషనును రూపుమాపుదునని సాతాను అంటే దానికి జవాబు. బైబిలుమిషనును మాతండ్రి యెత్తిచూపించుమని అన్నాడు. గాన బైబిలు మిషనును రూపుమాపలేవు చావరు గాని చచ్చినంత జబ్బు వచ్చును అట్టి సమయములో ఎవరు పరిచర్య చేస్తారు. తప్పుకుంటారు. ఇప్పుడే అట్టి పరిచర్య ఎవరు చేస్తానంటారో వారిప్పుడే పూనుకొనవలెను. అయ్యగారిమీద అభిమానములేకుండా ఎవరు పూనుకుంటారో శ్రమలు మరి ఎక్కువగును దేవుని సహాయము దేవదూతల సహాయము పరిశుద్ధుల సహాయము సరేసరి. అట్టి సమయములో పరిచర్యచేయువారెవరు? తెలియదు ఎవరురారు రాకడ సమీపము గనుక కష్టాలు గూడ సమీపమే. దయ్యాలుగూడ సమీపమే. (కొన్ని సంవత్సరముల) క్రితము అయ్యగారి గదిలో ప్రార్ధనలో ఉంటే ఒక దయ్యము వరండా మీదకు వచ్చి నేను ఎలావెళ్ళాలో తెలియుటలేదు అంటున్నది మరి నీవు వచ్చావు అంటే రావడము ఎట్లాగో వచ్చినాను. అని వెళ్ళడానికి దారి తెలియుట లేదు అంటున్నది మరి నీవు ఎలావచ్చావు అంటే రావడము ఎట్లాగో వచ్చినాను. అని వెళ్ళడానికి దారి తెలియుటలేదు. నీవు ఎలాగువచ్చినానో అలాగే వెళ్ళిపో అన్నారు పోయింది, పేరుకన్నా అయ్యగారికి భయము రాలేదు మీ కూటములన్నిటిలోనికి దయ్యము వచ్చును భయపడకండి దేవుని వాక్యమునకు విశ్వాసిని కౌగలించుకొనే స్వభావమున్నది గనుక ఒక చిన్న వాక్యము చదివితే గంటల కొలది వర్తమానము వచ్చును వాక్యము కౌగలించుకుంటున్నది, గనుక మనమును దేవుని వాక్యమును కౌగిలించుకొను విశ్వాసులుగ నుండాలి. దైవసన్నిధి 20వేల మందికి అందినది గాన 20వేల మంది సన్నిధికూటము పెట్టవలసినదే. సోల్జ్యరు తుపాకి పట్టుకొని మనుష్యులను చంపమంటే తుపాకి పైకి పేల్చెను మనిషిని చంప లేక. గాని అసలు నాయకుడను కొనుచున్నాడు బాగా కొట్టుచున్నాడని, అలాగే మీరు సాతానుకు తగులు తుందన్నట్లు చూస్తున్నారు మీరనుకొనుచున్నారు. ఈ 3వ అధ్యాయములోని గతి ఏర్పాటు జనముగతి, భయపడుటకు కాదుగాని జాగ్రత్తకు చెప్పితిని, ప్రార్ధనకు మంచిగది ఉన్నవారెవరు? ఏమిటి ప్రభువా? వారికి వారికి ఎక్కువ డబ్బు ఇస్తున్నావు. మాకిస్తే సువార్త పని ఎక్కువపనిచేస్తాము అని అంటే మీకే నేను ఎక్కువ ఇస్తున్నాననును. పూర్వకాలము గుడారములో 1. అతిపరిశుద్ధస్థలము. 2. పరిశుద్ధస్థలము 3. ఆవరణ స్థలము అని మూడు భాగములు. నేర్చుకొనుటకు వచ్చువారు ఆవరణలో నుండవచ్చును. ప్రభువుమాట వినేవారు ప్రార్ధన చేసేవారు. వాక్యము చదివేవారు వివరించుకొనేవారు, పరిశుద్ధస్థలములో నుంటారు. అప్పుడప్పుడు ప్రభువు పిలిస్తే అతి పరిశుద్ధస్థలములోనికి వెళతారు ఈ కూటములు స్థాపించారు గాని తర్ఫీదు చాలదు ప్రభువు ఏమిచెపుతాడో అని దానికొరకు కనిపెట్టుచున్నారు ప్రభువు ఏమి చెప్పినాడో బైబిలులో నున్నదానిని అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు అదే తప్పు మీరు తక్కువ చదవండి ఎక్కువ చదవండి గాని ప్రభువు మీతో మాట్లాడుచున్నట్లే భావించుకొని చదవండి. ఇప్పుడు ఎవరి సన్నిధికూటము జయకరముగా ముమ్మరముగా జరుగుచున్నదో చెప్పండి అన్ని కూటాలు బాగానే జరుగుచున్నవి. 1. కొంచెము బెదురు 2) కొంచెము అపనమ్మిక 3) కొంచెము అశ్రద్ధ 4) ప్రభువు ఈవేళ నాకేమి చెప్పలేదు అని దేవునిమీద వేయు నేరారోపణ చేయుటహాని. మీరు కూటములోనికి వెళినపుడు నాయకులమీద గాని, మెంబర్లమీదనైనను విసుగకూడదు పేరుకైనను కారణము గల విసుగుదల సహా కూడదు ఎస్తేరుకు స్వరములేదు వ్రాతలేదు ఇప్పటి కాలములో స్వరము, దర్శనము , వ్రాత ఉన్నది

విశ్వాసమున్నది గాని విశ్వాసమునకు తగిన సాహసములేదు. ప్రతి కూటములో విశ్వాసమునకు తగిన సాహవాసము లేదు. వచ్చే నెలలో ప్రతి కూటమునకు ఇద్దరు వస్తే చాలు నెలకొకసారి సన్నిధి కూటములో నుండి ఇద్దరు వచ్చి నోట్సు వ్రాసుకొని వెళ్ళి చెప్పవచ్చును ఇది సుళువైనపని వారి ఖర్చులు భరించవలెను అతిపరిశుద్ధ స్థలములో నుండే వారికిని పరిశుద్ధ స్థలములో నుండేవారికిని ఆవరణలో నుండేవారికిని ఆవరణలో నుండేవారికిని సంబంధమున్నది గనుక ఈ మూడు అంతస్థులోని వారు కూడ సన్నిధి కూటస్తులే ఏలాగంటే IV, V, VI ఫారంసు మూడును హైస్కూలులోనివే గనుక ఎవ్వరును నిరాశ పడకూడదు పరిశుద్ధ స్థలములోనివారు అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్ళుదురు ఆవరణ లోనివారు పరిశుద్ధస్థలములోనికి వెళ్ళుదురు మెల్లగా అంతస్థులోనికి వెళ్ళుదురు ఈ రూల్సు అన్ని చెప్పితే వెనుకకు పోవుదురు. ముప్పది, అరువది, నూరు అంతస్థులు జ్ఞాపకం తెచ్చుకొనండి. అందరు నూరు అంతస్థులలోనికి రారు, అందరు అరువది అంతస్థులలోనికి రారు కొందరు తమకున్న కష్టాలవరకే చూస్తారు క్రొత్తవారెవరైనా, మీమీ గ్రామాలలో సన్నిధికూటములవద్ద రిపోర్టు చేయండి. ఎక్కడైతే పెట్టిరో, వారు మనతో సంబంధము కల్గి ఉండాలి వారికి నోటీసు పంపవలెను. సన్నిధికూటలు నాకు రిపోర్టుచేస్తే నాతొ సంబంధముండును, ప్రభువా! ఈ నెలలో మా కూటములో నుండి ఏ ఇద్దరు వెళ్ళవలెనో వారి పేర్లు చెప్పుము. ఆమెన్!

నెలలో గాని రెండు వారాలలో గాని ఒక వారములోగాని (మెల్లగా ఒక నెలలో, తరువాత రెండువారాలలోగాని) రప్పించును. ఏలూరు కూటములో ప్రవేశించుటకు ప్రభువు ఏడు పేరులు ఇవ్వలేదా? ఇచ్చినారు 7గురి పేరులు ఇచ్చినప్పుడు ఇద్దరి పేరులు ఇవ్వలేరా? ఒకరికి చెప్పిన ప్రభువు ఇంకొకరికి చెప్పినట్లు కూడ ప్రార్ధించవలెను ఈ 5కూటాలు మంచి స్థితిలోనికి వస్తే ఈ సందేహాలు ఏవి ఉండవు డబ్బు కష్టముండదు. సాతానుకుగాని, అతని దూతలకుగాని, పాపమునకుగాని, ఇబ్బందికి గాని, శీతోష్ణస్థితికిగాని, విషపురుగునకుగాని మరిదేనికిని భయపడని గుణము నేర్చుకొనవేను ఆరంభించితేగాని అట్టి స్థితిరాదు ఎంత తరచుగా వస్తే అంతబలమున్నది. బైబిలుమిషనులోనికి వెళ్ళమని ఏరోజు చెప్పితే ఆరోజే వెళ్ళవలెను బుధవారము చెప్పితే బుధవారమే వెళ్ళవలెనుగాని లక్ష్మివారము వెళ్ళితే అంతస్థు తగ్గును. నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుమని దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పినప్పుడు ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినాడు? ఎన్ని అడుగులు వెనుకకు వేసినాడు? ఎన్ని రోజులు ఆలస్యము చేసినాడు? అబ్రహాము విశ్వాస జనసంఘమునకు జనకుడైనాడు గనుక ఆలస్యముగా వెళ్ళవచ్చును గాని, అంతస్థు తగ్గుతుంది బైబిలుమిషనులోనికి రాకుండా ఈ విషయములన్ని బైబిలుమిషను కలిగి ఉంటున్నారు. వారి విశ్వాసము ఏమిటి? వారికి ప్రభువు మాట్లాడే అంతస్థు ఉన్నది గాని బైబిలు మిషను అంతస్తులేదు గవర్నమెంటువారి యుద్ధానికి పటాలపు సిపాయిలను తయారుచేసికొనుచున్నారు. అప్పుడు కొందరు పేరులు ఇచ్చినారు. గానివెళ్ళలేదు.ఆర్డరు కొరకు కనిపెట్టుచున్నారు. వారు పటాలములో చేరినట్లా? చేరనట్లా? పటాలమునకువెళ్ళి ప్రవేశించినపుడు ప్రవేశించినట్లా? ప్రవేశించనట్లా? నెలలో గాని రెండు వారాలలో గాని ఒక వరములోగాని (మెల్లగా ఒక నెలలో, తరువాత రెండువారాలలోగాని) రప్పించును ఏలూరు కూటములో ప్రవేశించుటకు ప్రభువు ఏడు పేరులు ఇవ్వలేదా? ఇచ్చినారు 7గురి పేరులు ఇచ్చినప్పుడు ఇద్దరి పేరులు ఇవ్వలేరా? ఒకరికి చెప్పిన ప్రభువు ఇంకొకరికి చెప్పినట్లు కూడ ప్రార్ధించవలెను ఈ 5కూటాలు మంచి స్థితిలోనికి వస్తే ఈ సందేహాలు ఏవి ఉండవు డబ్బు కష్టముండదు. సాతానుకుగాని, అతని దూతలకుగాని, పాపమునకుగాని, ఇబ్బందికి గాని, శీతోష్ణస్థితికిగాని, విషపురుగునకుగాని మరిదేనికిని భయపడని గుణము నేర్చుకొనవేను ఆరంభించితేగాని అట్టి స్థితిరాదు ఎంత తరచుగా వస్తే అంతబలమున్నది.

షరా:- ఉద్దేశమున్నది గనుక పేరిచ్చినట్టే ప్రవేశించినప్పుడుప్రవేశించినట్టే. ప్రవేశించారని చెప్పవచ్చు. ఒక అబ్బాయి పేరిచ్చినప్పటికి భయపడి వెళ్ళలేదు. అతడు సోల్జ్యరు అయ్యాడా? ప్రభువు నాకిష్టమున్నది వెళ్లు అని చెప్పలేదు. వెళ్ళు అని అంటే ఇప్పుడు వెళతాను అని ప్రార్ధించవచ్చుగాని, తీరా ప్రార్ధించిన తరువాత వెళ్ళబడుతుందని నీవు ప్రార్ధించనే ప్రార్ధించవు బైబిలుమిషనులో నుండి నేర్చుకుంటున్నావు గనుక మేము నేర్చుకునే అంతస్థులో నున్నాముగాని రాకడ అంతస్తులో నుండకపోవచ్చు. ఉండవలెను గాని ఉండకపోవచ్చు కొంతమంది ఉండరు. నేర్చుకొనడము మట్టుకు ఉంటారు గాని రాకడకు సిద్ధముకారు పరీక్షలో పాసవుటకు విద్యార్ధి చదువుచున్నాడు చివర అశ్రద్ధ చేసినందువల్ల 6వ తరగతి విధ్యార్ధిగా నుంటారు మార్కులు రాకపోయిన పైతరగతిలోనికిపోరు. బైబిలుమిషనులో నుండి ఫెయిలయిన వారుంటారు ఒక్క బైబిలుమిషనువారే ఎత్తబడుదురా? తక్కినవారు ఎత్తబడరా ఎవరు సిద్ధముగా నుంటారో వారు ఎత్తబడుదురు బైబిలు మిషనులో సిద్ధపడినవారు కూడ ఎత్తబడుదురు అయితే ఎత్తబడే ఇద్దరిలో అంతస్థు బేధమున్నది.

అబ్రహాముయొక్క అంతస్థులోనికి నోవాహు వచ్చాడా, రాలేదా అబ్రహామునకు తెలిసినన్ని విషయములు నోవాహునకు తెలియదు. దావిదుయొక్క అంతస్థు రాజుగానుండుట కవీశ్వరుడై యుండుట. ఇస్సాకుకు బయలు పరిచినాడా? లేదా? 500 సం||ల క్రితము ట్రెయిను ఎక్కినారా లేదా? లేదు. నోవాహుయొక్క ఓడలో మెతుషేల ప్రవేశించినాడా, లేదా ఓడ లేదుగాన ప్రవేశించలేదు. వచ్చిన తరువాత రావద్దా? లూథరు మిషను బైబిలు ఉన్నప్పుడు బైబిలుమిషను లేదు (ఇప్పుడు) బైబిలు వచ్చినదిగాన. ఇప్పుడు బైబిలు మిషనులోనికి రావలెను.

 1. మతము మార్చుకొన్నవారికి 3 సంవత్సరముల శిక్ష.
 2. ఐగుప్తు దేశములో క్రైస్తవ పాఠశాలలో కూడ “ఖురాన్” నేర్పాలి అట్లా నేర్పకపొతే క్రైస్తవపాఠశాల మూసివేయవలెను.
 3. ఆదివారపు ఆరాధనలో చేయబడు ప్రసంగము ముందుగా గవర్నమెంటువారికి చూపవలెను. వారి ఆర్డరు పాస్ కావలెను. 12 మిషనులు పని పూనుకొన్నారు.
 4. కొలంబియా:- కేథలిక్సు ప్రొటెస్టంట్సును శ్రమపరచుచున్నారు. 
 5. లోకవార్తలు:- దేశనాయకులు, దేశమునుగూర్చి.
Please follow and like us:
ఆరవ ప్రసంగము – శోధన
Was this article helpful to you? Yes 4 No

How can we help?