క్రైస్తవ పండుగలు

 1. Home
 2. Docs
 3. క్రైస్తవ పండుగలు
 4. బైబిలు పండుగ
 5. బైబిలు పండుగ సంభాషణ

బైబిలు పండుగ సంభాషణ

(ఏ మతమునుగాని ఏ మనుష్యుని గాని – వానిలో తప్పులున్నను మంచి కూడ ఉండును గనుక తుంచనాడకూడదు. సలహాలీయవచ్చును. తెలియనివి దేవునినడిగి తెలిసికొనవలెను)

ప్రశ్న: ఈ వేళ మనము ఎందుకు పండుగ చేస్తున్నాము?

జవాబు: దేవునికి కృతాజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు చేస్తున్నాము.

ప్రశ్న: దేవుని విషయమైన కృతజ్ఞత

జవాబు: నాలుగు వందల సంవత్సరముల క్రిందట దేవుడు బైబిలును బయలు పరచిన సంగతిని తలంచుకొని కృతాజ్ఞతా స్తులు చెల్లింతుము.

ప్రశ్న: అలాగైతే ఈ పండుగకు ఏమని పేరు?

జవాబు: కొంతమంది ‘మతోద్ధారణ పండుగ ‘ అంటున్నారు. కొంతమంది ‘దిద్దుబాటు పండుగ ‘ అంటున్నారు. అమెరికాలో కొందరు కొన్ని సంవత్సరముల నుంచి దీనికి Children’s day అనగా పిల్లల పండుగ అనుపేరు పెట్టి ఆచరించుచున్నారు.

ప్రశ్న: ఎందుచేత “Children’s day” అని పెట్టుకొన్నారు?

జవాబు: ఈ దినమందు గుడిలో చేయవలసిన పనులన్నీ చిన్నపిల్లల చేత చేయిస్తారు. పెద్దవారు వింటారు. ఈ పండుగ 31వ తారీఖున ఆచరించక అమెరికాలో దాని తర్వాత వచ్చే ఆదివారమున ఆచరిస్తారు.

ప్రశ్న: మనము ఈ పండుగను ఏమని పిలుచుచున్నాము?

జవాబు: ‘బైబిలు పండుగ ‘ అని పిలుచుచున్నాము.

ప్రశ్న: ఈ పండుగను అన్ని మిషనులవారు చేస్తున్నారా?

జవాబు: లేదు. లూథరన్ మిషనువారునూ, మనమునూ (బైబిలుమిషనువారు) చేయుచున్నాము.

బైబిలు ఎందుకు గొప్ప గ్రంధము?

జవాబు: 1. ఆది దేవుడు వ్రాయించిన గ్రంధము గనుక గొప్ప గ్రంధము.

 1. బైబిలులో దేవుడు నరులకు చెప్పవలసిన మాటలున్నవి. కాబట్టి గొప్ప గ్రంధము.
 2. బైబిలు ద్వారా దేవుడు చదువరులతో మాట్లాడుచున్నాడు. అందుచేత గొప్పది.
 3. బైబిలును నాశనము చేయవలెనని శత్రువులు అనేక ప్రయత్నములు చేసినప్పటికిని, అది నేటివరకును భద్రముచేయబడి యున్నది. ఆ హేతువుచేత గొప్పది.
 4. బైబిలులో పాపులకు, రోగులకు, బీదలకు, ఆపదలోనున్న వారికి, విచారగ్రస్తులకు, అనిశ్చయపరులకు, నాస్తికులకు, అవిశ్వాసులకు కావలసిన వర్తమానపు మాటలున్నవి. అందుకే గొప్పది.
 5. ఈ గ్రంధములో విద్యార్ధులకు, ఉద్యోగస్థులకు, రాజులకు, సైన్యాధిపతులకు, వ్యవసాయదారులకు, అన్ని వృత్తులవారికి, అవసరమైన సలహాలున్నవి. ఆ కారణము చేత ఇది గొప్పది.
 6. దీనిలో పండితులకు అనగా లోక సంబంధమైన పండితులకు, వేదాంతులకు, విశ్వాసులకు, తీరిక గలవారికి, అదునుమీద నున్న (అవసరతలో నున్న) వారికి పనికివచ్చు మాటలున్నవి గాన గొప్పది.
 7. ఈ గ్రంధము ఒకరి సహాయము లేకుండార్ధము చేసికొనగల నీతి బోధలు, రమ్యమైన కథలు ఉన్న కథల పుస్తకము. అందువలన గొప్పది.
Please follow and like us:
బైబిలు పండుగ సంభాషణ
Was this article helpful to you? Yes 4 No

How can we help?

Leave a Reply