క్రైస్తవ పండుగలు

  1. Home
  2. Docs
  3. క్రైస్తవ పండుగలు
  4. పెంతెకొస్తు పండుగ
  5. పెంతెకొస్తు పండుగ – బైబిలు వాక్యములు

పెంతెకొస్తు పండుగ – బైబిలు వాక్యములు

మత్తయి 3:11 యోహాను 20:22 |పేతురు 1:12

మార్కు 1:8 అపో.కా. 2వ అధ్యా. ఆది 1:1-3

లూకా 3:16 అపో.కా. 8: 15 అపో. కా. 9:31

యోహాను 1:33 అపో.కా. 10:44 ||కొరింథి 1:12

అపో.కా. 1:5 అపో.కా. 15:8 యోహాను 16:8-11

లూకా 3:22 అపో.కా. 19:6 రోమా. 15:13

లూకా 1:16 రోమా. 14:17 గలతీ. 5:5

యోహాను 14:26 తీతు 3:5 యోహాను. 7:37-39.

Please follow and like us:
పెంతెకొస్తు పండుగ – బైబిలు వాక్యములు
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?

Leave a Reply