క్రైస్తవ పండుగలు

 1. Home
 2. Docs
 3. క్రైస్తవ పండుగలు
 4. క్రిస్మసు పండుగ
 5. క్రిష్ట్మస్ స్తోత్రారాధన

క్రిష్ట్మస్ స్తోత్రారాధన

(లూకా 2:1-20)

ప్రియులారా! డిశంబరు 25వ తేదీన సంఘమంతయు ఈ స్తుతులను అనుసరించి శిశువును ఆరాధించుడి అని చెప్పుటకు ఈ పత్రిక ప్రచురించుచున్నాము.

క్రిష్ట్మసు అనగా క్రీస్తును ఆరాధించుట అని అర్ధము

 1. ప్రేమా స్వరూపివైన తండ్రీ! నీవు లోకమును ప్రేమించియున్నావు అను వాక్యమును బట్టియు, విశ్వసించువారు నశింపక నిత్యజీవము పొందుటకై నీ అద్వితీయ కుమారుని పంపిన వృత్తాంతమును బట్టియు నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 2. బహిరంగమున మొట్టమొదట శిశువుగా ప్రత్యక్షమైన జనతైక కుమారుడవైన యేసుపభువా పాపమును, దుష్టఫలితమును గల ఈ లోకమునకు రాగోరిన నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 3. పరిశుద్ధాత్మవైన తండ్రీ! మా ప్రియ రక్షకుడు మా భూలోకమునకు రావలసిన రాకడను నీవు పరిశుద్ధ కన్యక మూలముగ నెరవేర్చినందులకు నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 4. త్రియేక దేవుడవైన తండ్రీ అనాదిలో నీవు ఉద్దేశించిన కార్యములను యుక్తకాలములందు చిత్రమైన పద్దతుల మూలముగా జరిగించుచు వచ్చిన నీ అనంత జ్ఞానమును బట్టి నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 5. శిశువైన యేసు ప్రభువా సర్వలోక రక్షకుడవైన నీవు సర్వలోక ప్రజాసంఖ్య లిఖిత సమయమున కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు జన్మించిన నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 6. మానవ శిశువైన దేవా! ప్రజాసంఖ్య గణన దినములలో పుట్టుటవల్ల ప్రజల సంఖ్యలో చేరుటకు బిడియపడని నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము.
 7. శిశువైన తండ్రీ! ప్రవచన ప్రకారము బేత్లెహేములో పుట్టి ప్రవచనము సార్ధకము చేసిన నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 8. క్రీస్తుప్రభువుగా వచ్చిన శిశువా! భూమి, ఆకాశములును వాటిలోని సమస్తమును నీవై యున్నప్పటికిని గొపవారి గృహములలో నున్న ఉయ్యాల తొట్టిలేనివాడవై పశువుల తొట్టిలో పరుండిన దీనత్వమును బట్టి నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 9. యేసుప్రభువుగా వచ్చిన శిశువా, విశ్వాసులకు నీ నీతి వస్త్రమును ధరింపజేయగల నీవు పొత్తిగుడ్డలు ధరించుకొన్నంత పేదరికము రాగా సహించుకొన్న నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 10. శిశువుగా కనబడి కాలక్రమేణ వెయ్యేండ్ల స్వీయపరిపాలనలో రాజులందరికంటెను, చక్రవర్తు లందరికంటెను గొప్పవాడవుగా కనబడబోవు నీవు ప్రపంచ చక్రవర్తియెన ఔగుస్తు పాలనలో జన్మించుటవల్ల నీ వెంత దేవుడవైనను మానవజన్మమును బట్టి మానవాధికారుల స్వాధీనములో చేరిన నీ వినయస్వభావమునకు అనుగుణ్యముగా నిన్ను స్తుతించుచూ ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
 11. శిశువు అనిపించుకొన్న రాజా! నరులు ఎంతగొప్ప చక్రవర్తులైనను నీ వలననే గొప్పస్థితికి వచ్చినందున అట్టి ఔగుస్తువంటి వారినికూడ నీ సేవలో ఉపయోగపరచుకొనుచున్న నిన్ను స్తుతించుచు ఆరాధించుచున్నాము. ఆమెన్.
Please follow and like us:
క్రిష్ట్మస్ స్తోత్రారాధన
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?

Leave a Reply