క్రైస్తవ పండుగలు

  1. Home
  2. Docs
  3. క్రైస్తవ పండుగలు
  4. క్రిస్మసు పండుగ
  5. క్రిష్ట్మస్ సంభాషణ (2వ సంభాషణ)

క్రిష్ట్మస్ సంభాషణ (2వ సంభాషణ)

1.యేసుప్రభువునకు యెషయా 9:6లో ఏయే బిరుదులున్నవి?

జ: శిశువు, కుమారుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, దేవుడు, తండ్రి, సమాధానాధిపతి.

2. యెషయా ఏ సంవత్సరమున ఈ బిరుదులు చెప్పియుండెను?

జ: ప్రభువు పుట్టుటకు 749 సంవత్సరములకు ముందే ఆయన ప్రవచించెను.

3. ఈ సంగతులు యెషయాకు ఏలాగు తెలిసినవి?

జ : దైవాత్మ వలన తెలిసినవి.

4. ఈ ప్రవచనము ఎప్పుడు నెరవేరినది?

జ: ఇది క్రిష్ట్మస్ రోజున నెరవేరుట ప్రారంభమైనది గాని నిత్యమును నెరవేరుచునే యుండును.

5. యేసు ప్రభువు యొక్క మొదటి రాకడకు సంబంధించి ఈ ప్రవచనములో రెండవ రాకడ జ్ఞప్తి తెచ్చుకొనుటకు ఏమైన సూచన గలదా?

జ: లోకములోనుండి మోక్షలోకమునకు ఆరోహణము కావలసిన సంఘము ఒకటి ఇప్పుడు సిద్ధమగుచున్నది. యేసుప్రభువు మేఘాసీనుడై వచ్చునప్పుడు మరణమొంద కుండనే వెళ్ళిపోవును. అప్పుడే సంఘమునకు పూర్ణమైన సమాధానము కలుగును.

6. అంతకుముందు సమాధానముండదా?

జ: అంతకుముందు కూడా సమాధానము అనగా శాంతి కలుగునుగాని అప్పుడప్పుడు శాంతి అంతరించుచుండును. సమాధానాధిపతి ఉండును గాని ఆయన ఇచ్చు సమాధానము సంఘస్థులు నిలుపుకొనలేని కారణమున అది కనబడకపోవును.

7. రెండవ రాకడ సూచన ఎక్కడ ఉన్నది?

జ: రాజులకు రాజు అను బిరుదు ఉండనే ఉన్నది. సమాధానము అనుమాట దగ్గర రాజు అని లేదుగాని అధిపతియని ఉన్నది. గనుక యువరాజు అని అర్ధము చేసికొనుటకు వీలుకలదు.

8. ఈ సూచన ఎక్కడ యున్నది?

జ: పెండ్లికుమార్తె అను బిరుదుగల సంఘమును ప్రభువు తీసికొని వెళ్ళుటకు వచ్చునప్పుడు ఆయన అధిపతి అనగా యువరాజు అనిపించుకొనును. పరలోకములో సంఘములకు పెండ్లి విందు అయిన పిమ్మట ఆయన భూలోకమునకు ఆ వధువు సంఘముతో వచ్చి వెయ్యేండ్లు పరిపాలన చేయునప్పుడు రాజు అను బిరుదు కలిగి యుండును. గనుక సమాధానాధిపతి అనుమాటలో రెండవ రాకడ సూచన యున్నది.

9. దీనినిబట్టి చూడగా ఆయనకు యువరాజు, రాజు అను రెండు బిరుదులుకూడ ఉన్నవని గ్రహించుకొనవచ్చునా?

జ: అవును. ఆయన యువరాజే, ఆయన రాజే. ఆయన రాజ్యభారము వహించిన రాజే, శాంతి పరిపాలన చేయనైయున్న రాజే. ఆయన బహిరంగముగా భూమిమీద రాజైనప్పుడు విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు మహాసౌఖ్యమును అనుభవింతురు. అదే శాంతిపరిపాలన, అదే సమాధాన పరిపాలన.

10. మనమందరము ఇప్పుడొక దీవెన పద్యము చదివి వెళ్ళిపోవుదము.

అందరు:

తే|| గీ|| యేసుక్రీస్తు ప్రభువులోని – ఎంచదగిన

దివ్యగుణములు చూచిన దీర్ఘ దర్శి

యైన యెషయా యనుభవము అందరకును

గలుగు గాక దీవెనగానే - క్రైస్తవమున

క్రిష్ట్మస్ సంభాషణ (2వ సంభాషణ)
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?