క్రైస్తవ పండుగలు

 1. Home
 2. Docs
 3. క్రైస్తవ పండుగలు
 4. క్రిస్మసు పండుగ
 5. క్రిష్ట్మసు స్తుతి (1వ సంభాషణ)

క్రిష్ట్మసు స్తుతి (1వ సంభాషణ)

 1. ప్రభువు జన్మదినమున పరలోక సైన్యము చేసినస్తుతి ఇప్పుడు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను.(లూకా 2:14). సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక.
 2. మొట్టమొదట అది వ్రాయబడిన గ్రీకు భాషలో ఇట్లున్నది డొక్సెన్ ఉపిస్టాయిస్ తియో, కైఎఫిగేయిస్ ఎరెనె ఎన్ ఆంత్ర బోయస్ హ్యు డొకయస్.
 3. పురాతన భాషయైన లాటిన్ భాషలో ఇది వినిపించుచున్నాను. గ్లోరియ ఇన్సోయిలిస్ ఆల్ టిమిస్సిస్ డియో ఏట్ ఇన్ టెర్రా పాక్యిస్ హూమైన్సు బెనవ లేన్ షియ.
 4. అచ్చు పుట్టిన కాలములో మొట్టమొదట లూథర్ ప్రయత్నము వలన అచ్చుపడిన జర్మన్ బైబిలులో ఇది ఎట్లు ధ్వనించుచున్నదో వినండి. ఎహ్ రేసెగాట్ ఇండేర్ హూయెహె అండ్ ఫెడి ఆఫ్ ఎర్ డెన్ అండ్ దెన్ మెన్ స్పెస్ హూల్ గేపాలెన్!
 5. అనేకమందికి తెలిసిన ఇంగ్లీషులో ఈ స్తుతి ఏ రీతిగా నున్నదో ఆలకించండి. గ్లోరిటు గాడ్ ఇన్ ది హైఎస్టు అండ్ ఆన్ ఎర్త్ పీస్ గుడ్విల్ టు వర్తమెన్
 6. మనదేశ మాతృ భాషయైన సంస్కృతములో ఈ స్తోత్రము ఏ విధముగ నున్నదో చెప్పుచున్నాను. ఈశ్వరాయోద్ధకేషు భూయాన్మ హాత్మ్య కీర్తనంశాంతిర్భూయతి పృధివ్యాశ్చ ప్రోతిపాత్రాణి మానవా||
 7. బెంగాల్ బైబిలులో పరలోక సైన్యస్తుతి ఏ విధముగా నున్నదో తెలిసికొనండి. ఉర్దొ ఔకేఇక్సోరేర్ మెహిమ ప్రీతిబితే ప్రితిపాత్రో మొనుక్సొదేర్ మొద్దేశాంతి
 8. గోదావరి పుష్కరకాలములో తరచుగా వినబడు ఓడ్ర భాషలో ఈ ప్రశస్తమైన స్తుతి ఎట్లు శబ్దించుచున్నదో విందాము. సబో పరిస్థ, పరమేశ్వరంకొ ప్రతిమహిమ, వృధిబీరెసంతి, ఓ మనుష్య మనొంకొఠరె, మంగొళోహెఉ||
 9. ఇప్పుడు దేశమంతట వ్యాపించుచున్న హిందీభాషలో ఇది ఈ ప్రకారముగా ఉన్నది. ఆకాస్ మె పరమేశ్వర్ కి మహిమ ఔర్ పృధ్విపర్ మనుష్యోం మెజిన్ సెనహ్ ప్రసన్నహై శాంతిహూ!
 10. మరాఠి క్రైస్తవులు ఇది ఎట్లు తర్జుమా చేసికొన్నారో చూడండి. ఉర్ధ్వలో కోం దేవాల గౌరప్, అఠిపృధ్వీవర్ మనుష్యాంత్ శాంతి త్యాంజవర్ త్యాచా ప్రసాద్ జాజా ఆహి.
 11. అరవ భాషలో ఈ వాక్యము ఎంత మృధువుగ నడుచుచున్నదో కనిపెట్టండి. ఉనందత్తి తిరుక్కిర దేవనుక్కు మగిమైయం భూమియిదే సమాదానముం. మనుషర్ మేల్ పిరియముం, ఉండావదాగ ఎన్ రుచొల్లి దేవనై తుదిత్తార్ గళ్.
 12. అరమువలె వినబడు మళయాళములో ఈ వచనము అప్పగించుచున్నాను. అత్యున్నాతంగిళిల్ దైవతిన్ను మహత్తుం, భూమి ఇల్ దైవ ప్రసాదముళ్ళ మనుష్యుర్కుసమాధానం ఎన్ను పరం జ్ఞు.
 13. ఉరుదు భాషలో ఇది ఎంత జాంఘారముగ వినబడుచున్నదో వినండి. ఆలిం బాలపర్ ఖూదాకి తమీజ్ ద్ హో ఔర్ జమీన్ పర్ ఉన్ ఆద్మీయూం మె జిన్సె ఒ రాజిహైసులా.

షరా:- ఇవి పదముగ్గురు విధ్యార్ధులకిచ్చి కంఠత చేయించి సభలో చెప్పించవచ్చును.

షరా:- ప్రభువుయొక్క అవతార ప్రవచనముల నెరవేర్పు మత్తయి, మార్కు, లుకా, యోహాను అను పుస్తకములలో కనబడుచున్నది. ఇది మొదటి రాకడ; రెండవ రాకడను గురించి ముఖ్యముగా 1థెస్సలోనికై పత్రికలోను, ప్రకటన పుస్తకములోను తేటగా తెలియుచున్నది. గురుతులను బట్టి చూడగా రాకడ త్వరగా వచ్చునని అర్ధమగుచున్నది.

గనుక ఏ మాత్రమును ఆలస్యము చేయక త్వరపడి త్వరగా రెప్పపాటు కాలమునకు సిద్ధపడుట అవసరమైయున్నది

Please follow and like us:
క్రిష్ట్మసు స్తుతి (1వ సంభాషణ)
Was this article helpful to you? Yes 3 No

How can we help?

Leave a Reply