క్రైస్తవ పండుగలు

  1. Home
  2. Docs
  3. క్రైస్తవ పండుగలు
  4. క్రిస్మసు పండుగ
  5. క్రిష్ట్మసు వర్తమానము

క్రిష్ట్మసు వర్తమానము


క్రిష్ట్మసు శుభవచనము:

సర్వలోక చక్రవర్తి పరిపాలనలో, సర్వలోక ప్రజాసంఖ్య లిఖితమైన కాలములో నెరవేరిన, సర్వలోక రక్షకుని జన్మవృత్తాంతము నేటి సర్వలోకమునకు వలె మీకును సర్వజన రక్షణ ప్రకటన సందేశముగా మహోపకారమై వెడలునుగాక!

రక్షకుడు ఒక్క జనాంగమునకే రక్షకుడై యుండుట సర్వజనుల కానందకరమైన విషయముకాదు. ఒకరికే రక్షణ లభించి, తక్కినవారికి లభింపకుండుట ఆ ఒకరికి సంతోషకరమైన వార్తకాదు. రక్షకుడు అను పేరు వహించిన వ్యక్తి, సర్వజనులకు రక్షకుడైయున్నాడని తెలియబడుట సర్వజనులకు ఉత్సాహ వర్తమానమై యుండగలదు. రక్షకునిగాని, రక్షకుడు సంపాదించిన రక్షణ భాగ్యముగాని, సర్వజనులు అంగీకరించినను అంగీకరింపకపోయినను, రక్షకుడును ఆయన సంపాదనయును సర్వజనులకు ఉద్ధేశింపబడినదైనందున, అంగీకరించినవారు ఆ దైవోద్ధేశమును అనుసరించి క్రిష్ట్మసు పండుగ ఆచరించుట సవ్యమైయున్నది. నాలుగువేల సంవత్సరములలో రాని అవతార రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రభువు, సరిగా సర్వలోక చక్రవర్తి కాలములో జన్మించుట ఒక వింత. క్రీస్తుప్రభువే బహిరంగముగా భూలోకమంతటికి పరిపాలకుడై యుండవలసిన సమయము వెయ్యేండ్లకాల పరిపాలన సమయమని ప్రకటన గ్రంధమువలన తెలియుచున్నది. సర్వలోక పరిపాలకుడుగా క్రీస్తు వెడలవలసిన సమయమునకు ముందు సూచనయై యున్న సర్వలోక చక్రవర్తియగు ఔగుస్తు కాలమొకటి లూకా సువార్తలో కనబడుచున్నది. సర్వలోక రక్షకుని జన్మము సరిగా సర్వలోక ప్రజాసంఖ్యా కాలమున నెరవేరుట మరియొక వింత.

యేసుప్రభువును నమ్మినవారి నామములు పరలోక మందలి జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడునని ప్రకటన గ్రంధమువలన తెలియుచున్నది. అది ఒక ప్రజాసంఖ్య వ్రాత. దానికి పూర్వము ఔగుస్తు వ్రాత, సూచనగా సువార్తలలో కనబడుచున్నది. “సర్వలోకమునకు ప్రజాసంఖ్య వ్రాయవలెనని కైసరౌగుస్తువలన ఆజ్ఞ ఆయెను” అని లూకా రాసినాడు. ఈ ఆజ్ఞ సర్వలోక చక్రవర్తి యొక్క ఆజ్ఞ. క్రీస్తుప్రభువు అవతారకాలాంతమున తన శిష్యులకొక ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. అదేదనగా “మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడి” మార్కు 16:15. ఔగుస్తుయొక్క ఆజ్ఞ ప్రభువుయొక్క ఆజ్ఞకు ముందుగా ఒక సూచనయైనట్టు కనబడుచున్నది. ఔగుస్తుయొక్క ఆజ్ఞవలన భూలోకములోని నరుల పేర్లు వ్రాయబడినవి. క్రీస్తుయొక్క ఆజ్ఞను బట్టి రక్షణ అంగీకరించిన ఎన్నిక ప్రజలయొక్క పేర్లు పరలోకమందు వ్రాయబడును. రోమాచక్రవర్తి ఆనాటి ప్రపంచ మంతటిని పరిపాలించినట్లు క్రీస్తుప్రభువు లోక చరిత్రాంతమందు వెయ్యేండ్లలొ సర్వలోకమును పరిపాలించును. ఔగుస్తు లోకాధికారి గనుక అధికారమును చలాయించుకొనువారు గనుక సర్వజనులు ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి తమ పేర్లు ఇచ్చిరి. లేనియెడల శిక్ష విధింపబడును గదా! క్రీస్తుప్రభువు యొక్క సువార్త అంగీకరించుట మానవుని ఇష్టమునకు అప్పగింపబడినది. అందుచేత అందరును రక్షణ సువార్తకు లోబడుటలేదు. లోబడినయెడల అందరును రక్షింపబడుదురు. క్రీస్తు సువార్త నమ్మని వారికి శిక్ష విధింపబడునని వ్రాయబడి యున్నది. ఈ శిక్ష ప్రస్తుతము బహిరంగముగా కనబడక పోయినను అంత్యతీర్పు కాలమున కనబడును. ప్రకటక 20:15. సర్వలోకము, చక్రవర్తి, ఆజ్ఞ, ప్రజాసంఖ్య ఈ నాలుగు మాటలును క్రీస్తు ప్రభువుయొక్క జన్మచరిత్రలో కనబడుచున్నవి. సర్వలోక రక్షణార్ధమై వ్రాయబడిన బైబిలులోని పుస్తకములలోకూడ ఇట్టివే కనబడుచున్నవి.

సంఘకాపరులు బాప్తిస్మ కాలమందు మతాంతరుల పేర్లు పుస్తకములో వ్రాయుచున్నారు. ఇది ఒక విధముగా జనసంఖ్య వ్రాత కాని ఇది స్థిరము కాదు. ఈ లోకమునకే పనికివచ్చును. ఇదివరకు చెప్పినట్లు పరలోకములో మరియొక గ్రంధము కలదు. దానిలో నీపేరుండునా? పౌలు ఇట్లు వ్రాయుచున్నాడు. “ప్రభువునందు ఏకమనస్సుగలవారై యుండుడని యువొదియను, సుంటుకేసు బతిమాలుకొనుచున్నాను. అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ స్త్రీలు క్లెమెంతుతోను నా ఇతర సహకారులతోను సువార్తపనిలో నాతో కూడ ప్రయాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. ఆ సహకారుల పేరులు జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడియున్నవి”. ఫిలిప్పీ 4:2,3. ఆ సహకారుల జీవగ్రంధమందు వ్రాయబడియున్నవి.’ ఈ మాటలు చిత్రముగా కనబడుచున్నవి. పౌలు భూలోకములో ఉండగానే ఈ సంగతి ఆయనకు ఎట్లు తెలిసినది? మనము భూలోకములో ఉండగానే మన పేర్లు జీవగ్రంధములో ఉన్నట్లు తెలిసినయెడల ఎంత సంతోషము!

మీ పేర్లు జీవగ్రంధమందు లిఖితమై యున్నవా? క్రిష్ట్మసు కాల ఆశీర్వాదములన్నియు మీకు అన్వయించునుగాక! 

Please follow and like us:
క్రిష్ట్మసు వర్తమానము
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply