క్రైస్తవ పండుగలు

  1. Home
  2. Docs
  3. క్రైస్తవ పండుగలు
  4. క్రిస్మసు పండుగ
  5. క్రిష్ట్మసు ప్రవచనములు

క్రిష్ట్మసు ప్రవచనములు

(1) యెషయా 7:14: లూకా 2:7: (2) యెషయా 9:6: లూకా 2:11:             

(3) మీకా 5:2:లూకా2:9: లూకా 2:20;లూకా2:14.             

లూకా 2:19:లూకా 1:22; లూకా 2:26;లూకా1:42.        యేసుప్రభువు బిరుదులు: 1) మెస్సీయ (యోహాను 1:41,42) 2) యేసు (లూకా. 1:31). 3) క్రీస్తు (1కొరింథి 1:23). 4) క్రీస్తుయేసు (1కొరింథి 16:24) 5) ఇమ్మానుయేలు (యెషయా 7:14)         

క్రీస్తు, అబ్రాహాము కుమారుడు, దావీదు కుమారుడు, మరియ కుమారుడు, యోసేపు కుమారుడు, మనుష్యకుమారుడు, యూదా గోత్రపు సిం హము, అన్ని కాలములలో జీవము, మన్నా, పునరుత్థానము, వేకువచుక్క కడపటి ఆదాము (1కొరింథి 15:45). రెండవ మనుష్యుడు (1కొరింథి 15:47). యూదుల రాజు, తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, సమాధానకర్త, రక్షకుడు, రిక్తుడు, అదృశ్యరూపి, దేవస్వరూపి, నమ్మకమైన సాక్షి, భూపతులకు అధిపతి, విమోచకుడు, (ప్రకటన 1:5,6) పరిచారకుడు,  ప్రభువు, సేవకుడు, ఉత్తరవాది, పరలోకమందు భూలోకమందు, సర్వాధికారము గలవాడు, నిత్యము జీవించువాడు, అన్ని కాలములలో ఉన్నవాడు (ప్రకటన 1:18).

Please follow and like us:
క్రిష్ట్మసు ప్రవచనములు
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Leave a Reply