క్రైస్తవ పండుగలు

  1. Home
  2. Docs
  3. క్రైస్తవ పండుగలు
  4. ఆరోహణ పండుగ
  5. ఆరోహణ పండుగ – బైబిలు వాక్యములు

ఆరోహణ పండుగ – బైబిలు వాక్యములు

లూకా 24:51 హెబ్రీ. 6:20

యోహాను 14:2 హెబ్రీ. 9:7-12 యోహాను 16:7 ఆది. 5:24 అపో.కా. 1:9 ఆది. 41:43 అపో.కా.2:33 నిర్గమ. 19:3 రోమా. 8:34 లేవి. 16:3 ఎఫెసి. 4:10 ||రాజులు. 2:11 |పేతురు 3:22 యోహాను 3:13 లేవి. 16:15 యోహాను 20:17

కీర్తన. 24అధ్యా.

కీర్తన. 139అధ్యా.

అరోహణ కొండమీద ఆరోహణమైన ఒక భక్తునియొక్క చరొత్ర. పాత నిబంధనలోని వాక్యములు, క్రొత్త నిబంధనలోని కథకు ముంగుర్తయి యున్నవి.

Please follow and like us:
ఆరోహణ పండుగ – బైబిలు వాక్యములు
Was this article helpful to you? Yes 5 No

How can we help?

Leave a Reply