బైబిలుమిషను – దైవశక్తి

0 student

దేవుడు బైబిలుమిషను ను తన వ్రేలితో వ్రాసి అయ్యగారికి బైలుపరచెను.
నిర్గామకాండము 8:19 ప్రకారం “దేవుని వ్రేలు” అనగా దైవశక్తి. దీనిని బట్టి క్రైస్తవ్యం దీనస్థితిలో ఉన్నప్పుడు బైబిలుమిషను  దైవశక్తితో పనిచేయునని అర్థమగుచున్నది.

బైబిలు అనగా దైవవాక్యము(ప్రభువు చెప్పినది), మిషను అనగా కార్యాచరణ(చేయుట). దైవ వాక్యము కార్యరూపము దాల్చుటయే బైబిలుమిషను. దీనిలో దైవశక్తి ఉన్నది.

దైవశక్తి నాలుగు దశలలో కనబడుచున్నప్పటికి మూల సారాంశము ఒక్కటే.
“మానవశక్తి చేయలేని పనిని దైవశక్తి చేస్తుంది” అని దేవదాసు అయ్యగారు సూక్తి రూపములో చెప్పిరి. గొప్ప దైవ కార్యములయందు మనకున్న విశ్వాసము, సమర్పణ మనశక్తికి మించినదైతే అప్పుడు దేవుని వ్రేలు (దైవశక్తి) పనిచేయును. దైవశక్తి పనిచేయుటకు మనము చేయవలసిన పని ఒక్కటే, మనకున్నవి (ఉదా: మోషే కర్ర) దేవుడు అజ్ఞాపించిన విధముగా సమర్పించుకొనుటయే.

  1. విడుదల: వాగ్ధాన జనాంగ బంధకము – ఇది దైవశక్తి – నిర్గమ 8:19
  2. రక్షణ: సర్వలోక పాప బంధకము – పది ఆజ్ఞలు – నిర్గమ 31:18
  3. హెచ్చరిక: సంఘ శక్తిహీనత, మెనే మెనే టెకెల్ ఉఫార్సిస్ – దానియేలు 5:24
  4. కృప క్షమాపణ: వ్యక్తిగత పాపబంధకము: యేసుప్రభువు వ్రేలితో వ్రాయుట – యోహాను 8:6

ప్రభువు తనశక్తిని మానవశక్తికి అందించినపుడు వాడలేరు. ప్రార్థన పట్టుదల అవసరము.

నామకార్థము అనే బంధకములలో చిక్కుకున్న క్రైస్తవ్యాన్ని తన వ్రేలితో కదిలించడానికి దేవుడు బైబిలుమిషనును బైలుపరచెను.

లూకా 11:20 అయితే నేను దేవుని వ్రేలితో దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్నయెడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యము మీయొద్దకు వచ్చియున్నది.

Curriculum is empty

Instructor

admin

Free

Leave a Comment