బైబిలుమిషను మహాసభలు, 2019

పరిచయం: ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా జనవరి 27, 28, 29వ తేదీలలో ప్రతీ బైబిలుమిషను విశ్వాసి మనసు మీటింగ్స్ మీదనే ఉంటాయి. అనేక లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు. పాల్గొనలేనివారు మరి ఎక్కువ ఆతురుతగా ఎలెక్ట్రానిక్ మీడియా…

Pending from 2018

A. ఇంటెర్నెట్ లో కనిపించని బైబిలుమిషను పాటలు: 38. పెంతెకొస్తు, 58. ఏకాంత స్థలము కోరుము 68. ఎవరు కావలె 71. సర్వలోక ప్రభువునకు 73. చేసుకొనరాదు 74. కలుగజేయలేదు 81. ప్రభు సంస్కారపు విందు 82….

క్రిస్ట్మస్ విత్తన గుళిక

సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుటకు జీవము ప్రయాణమై, భూమిమీద జ్ఞానముతో నీతిని స్థాపించి, న్యాయము జరిగించుటకు, ప్రేమాస్వరూపియైన పరిశుద్ధుని జన్మమే క్రిస్ట్మస్.