క్రిస్ట్మస్ విత్తన గుళిక

  • 0

క్రిస్ట్మస్ విత్తన గుళిక

Category : iiBM

సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుటకు జీవము ప్రయాణమై, భూమిమీద జ్ఞానముతో నీతిని స్థాపించి, న్యాయము జరిగించుటకు, ప్రేమాస్వరూపియైన పరిశుద్ధుని జన్మమే క్రిస్ట్మస్.