మరనాత!
దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగా ఈ లోకమునకు వచ్చి తన సిలువ మరణ పునరుత్ధానముల ద్వార తన ఆత్మను ప్రభువును నమ్ముకొన్న ప్రతిఒక్కరికి కుమ్మరించుచు గొప్ప విడుదలను కలుగజేసెను.

దేవుని నిబంధన మందసముగా బైబిలును మనకు అందించెను. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా జీవించున్న ప్రతీ ఒక్కరిలో బైబిలు నివసించి పనిచేయుచున్నది. దేవుని పనిలో సంపూర్ణ సహకారిగా బైబిలు మిషను పనిచేయుచున్నది. అందుచేత బైబిలుమిషను బిడ్డలకు దేవుడు గొప్ప వాగ్ధానములను దయచేసి తన దూతను పంపి అందరిని ఆధరించుచున్నారు. దేవుని వాగ్ధానములోనికి ఆహ్వానించుటకు, నిలిచి మధురమైన వాక్యానందము, ఆత్మానందము పొందుటకు బైబిలు మిషను పాఠశాల పనిచేయుచున్నది.

does GOD exist ??

There are no external tools to prove that God exists.  Only proof is you and your Spirit. Enable the spirit in your heart by removing all doubts from your soul, ask God for His manifestation. He will surely manifests Himself and He takes care of your faith, growth and fruits.

Learn More

can we have Dialog with GOD ?

There is direct communication with God and you. The mediator is Holy Spirit. All we need to do is allow the Spirit of God. All we need is a prepared heart, shielded by meekness and love of God. The outcome of dialog is always Truth; that reveals Love of God. His word of flow of Life and Power.

Learn More

is Kingdom of GOD Controlling ?

Kingdom of God has control over all dominions. No matter how big is the evil, God can judge and punish the evil. Our sufferings, struggles and broken hearts are building blocks of our Life and reunion with God. All we need to do is seeking and be part of Kingdom of God.

Learn More

Bible Message

The ultimate Truth of the Bible is “God loves us and we need God for our Life”. Our worldly pleasures have limitation, but Happiness in God is unlimited. Deviation from God results limitation in understanding the word of God which causes hatred & lack of Holy Spirit. God revealed many things to Devadasu ayyagaru. We can get ultimate meaning, many clues, hints and what exactly Bible says from the literature. Maranatha!

earth

Quote

Do NOT Hate or Revile any Nation, Denomination, Religion or Person. Ask God for Revelation of unknown things in Bible.

సూక్తులు

Leave a Reply

Scroll to top
YouTube
YouTube