Devadasu ayyagaru
మూల వాక్యము:

యోహాను 2:5

ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి
సన్నిధి
మూల సిద్ధాంతము:
ఏ మతమునుగాని, ఏ మనుష్యునిగాని, ఏ మతశాఖనుగాని దూషింపరాదు, ద్వేషింపరాదు. తెలియని విషయములు దేవునినడిగి తెలిసుకొనవలెను.
ప్రపంచ భాషలలో వినండి
సూక్ష్మ ప్రార్థన:
దేవా నాకు కనబడుము, నాతో మాట్లాడుము!
దేవా అందరికి కనబడుము, అందరితో మాట్లాడుము!
ప్రార్థన ప్రకరణము, ప్రార్థనామంజరి
నిరీక్షణ:

మరనాత

ప్రభువైన యేసూ రమ్ము!
ప్రకటన

Get it on Google Play

స్వాతంత్ర దినము

మనలో సద్భుద్ధి దుర్బుద్ధి రెండును ఉన్నవి. వీటిని సరియైన మార్గమున నడిపించుటకు స్వతంత్రత ఒక గొప్ప సాధనమైయున్నది. దుర్బుద్ధి పుట్టినప్పుడు దానిని అణచివేయుటకు సద్బుద్ధియును, స్వతంత్రతయును పనిచేయును.

ఎట్టి కలహములు లేకుండ చూచుట ప్రభుత్వము వారి పనియే కాని వారికి తోడ్పడుట మన పని.

దుర్విషయములు విసర్జించుటలోను మన స్వాతంత్ర శక్తిని ఉపయోగింపగల కృప దేవుడు మనకందరకు అనుగ్రహించును గాక! ఆమెన్.

-- యం.దేవదాసు అయ్యగారు

World Christian NewsNew

Realtor sues real estate board over investigation into Bible verses on webpage

A Christian realtor is suing the Virginia Real Estate Board, saying she felt compelled to resign after being investigated for a fair housing complaint related to sharing her religious beliefs on a business website and email signatures. 

4 Christians killed by jihadis in Burkina Faso for wearing crucifixes: report

A series of deadly militant attacks targeting Christians in the northeast part of Burkina Faso, a once peaceful West African country, has rocked the Christian community. 

Nigeria: Priest escapes 'unhurt' after gunmen open fire on car in murder attempt

A priest in the Enugu state of Nigeria reportedly escaped a murder attempt at the hands of gunmen who shot up his car just weeks after the killing of another priest led to a massive demonstration for security in the state. 

Archaeological discovery: Researchers find evidence of Babylonian conquest

Researchers discovered what they believe is evidence of the Babylonian conquest of Jerusalem that is detailed in the Bible.

China releases Early Rain Covenant Church elder 8 months after arrest; pastor still jailed

A member of Early Rain Covenant Church in China has been released after serving eight months in prison following the government's shutdown of the church, while the location of the church's pastor remains unknown.

Palestinian Authority bans LGBT group from West Bank

The Palestinian Authority has banned an LGBT organization from the West Bank over claims that its work was aimed at undermining their cultural values.

Mexican pastor shot and killed after Sunday church service

A pastor in southwest Mexico was shot and killed after a church service on Sunday amid ongoing targeting of faith leaders by criminal gangs.

Chinese Catholics forced to cancel summer camps, disguise Bible classes to avoid crackdown

Authorities in Mainland China are continuing to make it harder for children to be nurtured in their faith by reportedly prohibiting Catholic churches from running summer camps and other programming.

Manny Pacquiao uses Bible, Jesus to back death penalty in Philippines Senate debate 

On the heels of his recent victory in the ring, professional boxer and politician Manny Pacquiao recently used the Bible to defend his pro-death penalty position in a senate hearing.

Indian pastor dragged from prayer meeting, beaten by Hindu radicals: report

Suspected Hindu nationalists reportedly disrupted a prayer meeting last month and are said to have beat up a pastor as persecution against Christians and other religious minorities continues to increase in India.

The Bible

Authored by the Spirit of God. The past, present and future. A dedicated truth of GOD. The manual for human Life. A Living Word, Holy Book. Proof for the mighty works of God, Jesus Christ and Holy Spirit.

More Details

Father M Devadasu

Lived 120 years. Anointed by God, a spiritual scientist revealed the Truth in Bible. Experienced the power and presence of God every moment in his life. Produced valuable literature by the Spirit of God.

More Details

e Bible Mission

An electronic media to exalt the Word of God, His divine attributes, the Creation, Plan of Salvation and bringing it to reality, To promote vision, mission and teachings of Devadasu ayyagaru.

More Details

Overview of Bible Mission

What's Bible Mission

 • A revelation of God manifested to Mungamuri Devadasu ayyagaru in 1938.
 • Unique literature (songs, books, poems, prayers and commentaries) evolved
 • New paradigm to understand the Bible
 • Mission to prepare Holy Bride (Church) of Christ

Read More

What's NOT Bible Mission

 • NOT Teaching on the basis of "Oppose, Hate, Curse, No, Nothing, Not"
 • Not started with the pressure of foreign. Does't ask any help from foreign
 • Not Reflecting if any one hates for any reason
 • Not silent in "Praising God and Rebuking Satan"

Read More

Why Bible Mission

 • God Himself revealed to manifest the Truth
 • God established it to reveal New Things
 • God exalts it to be Hounoured
 • God ordered to prepare the church for rapture
 • God directly teaches individual (practice of Sannidhi)

Read More

Do NOT Hate or Revile any Nation, Denomination, Religion or Person. Ask God for Revelation of unknown things.